Informacja o zajęciach od 25.05.2020

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 maja 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  w okresie  od  dnia  25 maja  2020r.  do  dnia  7 czerwca  2020r. szkoła w dalszym ciągu  realizuje nauczanie  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Od  dnia  1 czerwca  2020r.  do  dnia  7 czerwca  2020r. uczniom szkoły umożliwia się  konsultacje  z nauczycielami  prowadzącymi  zajęcia  edukacyjne  oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

Udział w konsultacjach jest dobrowolny. Wymagana będzie  wcześniejsza  pisemna deklaracja udziału  ucznia w konsultacjach w celu przygotowania spotkania i zapewnienia  wszystkich wymogów bezpieczeństw ( np. uwzględnienie odpowiedniej liczby osób w sali).

Dodatkowo będzie wymagany także  wniosek i zgoda na udział w konsultacjach podpisany przez ucznia lub w przypadku ucznia niepełnoletniego  jego opiekunów prawnych. ( dostarczana do szkoły  w momencie przyjścia na konsultacje)-  wzór wniosków w załączeniu.

W konsultacjach mogą uczestniczyć tylko:  osoby zdrowe, nie mające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nie objęte kwarantanną i nie zamieszkujące z innymi osobami objętymi kwarantanną, nie pozostające w izolacji, ani też pod stałą kontrolą Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Konsultacje w szkole, ze względu na  większy kontakt z innymi ludźmi a tym samym większe zagrożenie zarażeniem wirusem, powinny być realizowane wyjątkowo, w sytuacji gdy niemożliwa jest poprawa ocen i zaliczenia materiału z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nauczyciele i uczniowie przychodzący do szkoły na konsultacje i do biblioteki szkolnej muszą zachować wszelkie środki ostrożności, muszą mieć zakryte usta i nos, rękawiczki na rękach i zachowywać dystans 2m między osobami.

Pomieszczenia sanitarne, sale, korytarze, poręcze , klamki, wyłączniki i meble dostępne na korytarzach  będą systematycznie dezynfekowane przez pracowników obsługi.

W poniedziałek 25.05 podane zostaną terminy konsultacji poszczególnych nauczycieli.                             Uczniowie, którzy będą chętni do skorzystania z tej formy kontaktu prześlą do nauczyciela podpisaną wiadomość o chęci udziału w nich.( dotyczy to także biblioteki).

Do szkoły, w wyznaczonej godzinie, uczniowie mogą przyjść  dopiero po uzyskaniu wiadomości potwierdzającej konsultacje od  danego nauczyciela ( termin i miejsce spotkania). Muszą także posiadać przy sobie podpisany wniosek na zajęcia z odpowiednimi zgodami.

Dyrektor szkoły. Marek Wac

Załączniki

https://zs5.tychy.pl/wp-content/uploads/2020/05/wniosek_konsultacje-uczeń-pełnoletni.docx

https://zs5.tychy.pl/wp-content/uploads/2020/05/wniosek_konsultacje-opiekunowie-ucznia.docxhttps: