Stypendia

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Do otrzymania stypendium Prezesa Rady Ministrów uprawniony jest wybitnie uzdolniony uczeń szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazał szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, a w pozostałych dziedzinach wiedzy osiągnął wyniki co najmniej dobre.

Stypendium miasta Tychy „Tyskie orły”

Stypendium jest formą wyróżnienia i promocji dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie mający co najmniej dobrą ocenę zachowania.
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest spełnienie przez ucznia co najmniej jednego z następujących kryteriów:

 1. osiągnięcie przez ucznia w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium średniej ocen 6,0 z trzech wybranych z poniższej listy przedmiotów: (język polski, język obcy, historia, matematyka, przyroda, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia, informatyka, podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna, przedmioty zawodowe,
 2. posiadanie przez ucznia znaczących osiągnięć będących wynikiem kreatywności i przedsiębiorczości,
 3. zdobycie przez ucznia tytułu laureata w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i innych, na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych,
 4. zajęcie przez ucznia miejsc od I do III w mistrzostwach Polski lub zakwalifikowanie się do kadry Polski w sportach olimpijskich oraz futsalu.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, po pozytywnym zaopiniowaniu zgłoszenia ucznia do stypendium przez Radę Pedagogiczną lub tyski klub sportowy zrzeszający ucznia. 
Wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia i spełnianie wymaganych regulaminem kryteriów składa się do Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego.

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe

Do otrzymania stypendium za wyniki w nauce uprawniony jest uczeń lub słuchacz, który uzyskał wysoką średnią ocen w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się stypendium oraz co najmniej dobrą ocena zachowania (warunek ten nie dotyczy szkoły dla dorosłych).

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce składa wychowawca do Komisji Stypendialnej, działającej w danej szkole.

Do otrzymania stypendium za osiągnięcia sportowe uprawniony jest uczeń lub słuchacz, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznawane jest stypendium.

Uprawniony składa wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki w danym typie szkoły.

Komisja Stypendialna Zespołu Szkół nr 5 informuje, ze dodatkowym kryterium upoważniającym do otrzymania stypendium sportowego oraz stypendium za osiągnięcia w nauce jest ilość godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych w semestrze. 
Ilość godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych nie może przekroczyć:

 • w Technikum nr 4 – 10 godzin
 • w Branżowej Szkole I stopnia nr 2 – 20 godzin
 • w Szkole Podstawowej dla Dorosłych – 30 godzin.

Stypendium szkolne

Tyski Portal Oświatowy – stypendia

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2018/2019 PRZYJMOWANE BĘDĄ W DNIACH  1 – 17.09.2018 r w godzinach 7:30 – 14:30 w pokoju nr 209 w MCO (Tychy, al. Piłsudskiego 12).

Termin 17 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest ostateczny.  

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

 • Uczniom szkół publicznych (…) dla młodzieży(…) – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2008r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.)

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Tychy.

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą m.in. takich jak:
 • zajęcia z języka obcego
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia muzyczne
 • inne zajęcia edukacyjne realizowane poza szkołą,
 1. częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów udziału w zorganizowanych przez szkołę wycieczkach szkolnych lub innych wyjazdach związanych z procesem edukacyjnym,
 2. całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki:
 • zakup podręczników tj.: podręczniki, lektury, vademecum, kompendium, słowniki, atlasy, encyklopedie, tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe – jeśli są to wydatki związane z zajęciami szkolnymi obligatoryjnie wymagane przez szkołę;
 • pomoce dydaktyczne i przybory szkolne tj.: tornister lub plecak szkolny, torba szkolna, zestaw komputerowy (komputer, drukarka, płyty CD, dyskietki) kalkulator, piórnik, przybory geometryczne, zeszyty, bloki rysunkowe, gumki, temperówki, taśma klejąca, klej, korektor, długopisy, ołówki, kredki, rapidografy, cyrkle, pisaki, farby i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi; opłata za Internet (w roku szkolnym), jeśli program nauczania ucznia przewiduje korzystanie z Internetu;
 • strój sportowy (kwota przeznaczona na zakup stroju sportowego nie może przekroczyć  30% kwoty przyznanego stypendium) wymagany w procesie edukacji, tj.: odzież sportowa:
 1. spodenki sportowe – maks. 1 szt. w semestrze,
 2. koszulki sportowe – maks. 2 szt. w semestrze,
 3. getry – maks. 1 szt. w semestrze,
 4. skarpetki/podkolanówki na zajęcia w-f – maks. 2 pary w semestrze,
 5. dres –maks. 1 komplet w semestrze – czyli spodnie dresowe i bluza,
 6. kąpielówki – maks. 1 szt. na semestr,
 7. kostium pływacki – maks. 1 szt. na semestr,
 8. czepek – maks. 1 szt. na semestr,
 9. okulary pływackie – maks. 1 szt. na semestr.,
 10. obuwie sportowe maksymalnie 1 para na semestr: typu: tenisówki, halówki, trampki lub adidasy,
 11. klapki na basen – maks. 1 para;
 • inne artykuły niezbędne do nauki w poszczególnych rodzajach i typach szkół tj.: przybory plastyczne – m.in.: farby, płótna, blejtramy, pędzle; instrumenty muzyczne, ubiór ochronny (fartuchy, mundurki wymagane przez szkołę) oraz inne związane ze specyfiką szkoły; art. potrzebne do wykonania prac dyplomowych itp.,
 1.   całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów):
 • dojazd do i ze szkoły poza miejscem zamieszkania środkami komunikacji zbiorowej,
 • zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji.

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych stypendium może być przeznaczone na częściowe lub całkowicie pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (bilety miesięczne, wyżywienie).

Stypendium szkolne wynosi 248 zł miesięcznie.


WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,

 • dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (z miesiąca SIERPNIA),

Druk wniosku wraz załącznikami dostępny będzie w siedzibie Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, na stronie www.oswiata.tychy.pl, a także w sekretariacie ZS 5.
Wnioski składa się osobiście na odpowiednim druku w MCO Tychy.
Osoby pełnoletnie starające się o stypendium szkolne winny składać wnioski samodzielnie lub przez upoważnionego pełnomocnika

Termin składania wniosków :

–  dla uczniów szkół do 17 września 2018 r.

DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW

 1. Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na  podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.
 2. Dokumentami tymi będą rachunki, faktury i inne imienne dowody wpłaty, związane  z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych np. komputer, biurko itp.) wystawione w okresie, na który została przyznana pomoc materialna i potwierdzających celowość wydatków. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.


Powyższe dokumenty powinny zawierać:

 • nazwę wystawcy,
 • datę wystawienia/sprzedaży;


Data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie podanym w decyzji przyznającej stypendium szkolne.

 • numer dokumentu,
 • imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica ucznia lub opiekuna prawnego.
 • pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest by np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne”.

Jeśli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

 1. Stypendia szkolne będą wypłacane przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy w terminie wskazanym w decyzji
 2. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wszelkie pytania i problemy w/s stypendiów szkolnych proszę kierować do Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach. Osobą zajmującą się przedmiotową sprawą jest Pani Agnieszka Piszczek –  Inspektor Działu Organizacyjno – Administracyjnego Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach, tel. (32) 32 32 424, pok. 209

wniosek o stypendium szkole

oświadczenie do wniosku o stypendium szkolne

lista zakupów kwalifikowanych

regulamin przyznawania stypendium szkolnego

Zasiłek szkolny

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.)

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…) – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Zasiłek szkolny (drugi rodzaj pomocy materialnej) może być przyznany uczniowi, będącemu przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, jakie miało miejsce w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące wstecz od momentu składania wniosku o przyznanie tego zasiłku (np. zgon żywiciela rodziny, ciężka choroba, bezrobocie, zniszczenie mienia wskutek klęski żywiołowej takiej jak powódź, pożar itp.) Ponadto warunkiem przyznania zasiłku szkolnego jest zamieszkanie na terenie gminy Tychy.

Zasiłek szkolny przyznawany jest jednorazowo w kwocie nie wyższej niż pięciokrotność kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Można się o niego ubiegać kilkukrotnie w ciągu roku. We wniosku należy wskazać uzasadnienie oraz pożądaną formę pomocy, a także dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego, następnie całość złożyć w Miejskim Zarządzie Oświaty w Tychach. Jeżeli wybraną formą pomocy są świadczenia pieniężne przelewa się je na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy, albo wypłaca się je w kasie MZO, natomiast pomoc rzeczowa przekazywana jest za pośrednictwem placówki, do której uczeń uczęszcza.

Uczniowi może być jednocześnie przyznany zasiłek szkolny niezależnie od przyznanego stypendium szkolnego.

wniosek o zasiłek szkolny

Wyprawka szkolna

Informacja dotycząca rządowego programu pomocy uczniom

Wyprawka szkolna w 2017 r.

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

WYPRAWKA SZKOLNA 2017/2018

Prawo do skorzystania z dofinansowania zakupu podręczników mają uczniowie technikum, zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły branżowej posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju szkoły, do której uczeń uczęszcza oraz od rodzaju niepełnosprawności. Szczegółowe tabele są udostępnione na gazetce ściennej, stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 w terminie do  15 września 2017 r. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) dokonują zakupu podręczników.
 2. Zwrotu kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dokona dyrektor szkoły po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.
 3. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.

Realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników, nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r.

 Proszę zwrócić uwagę na zakres wydatków kwalifikowanych w programie, nie obejmują one wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.

wniosek o dofinansowanie_wyprawka szkolna

Szukasz informacji o stypendiach? A może o ciekawych konkursach lub grantach?

Dzięki serwisowi www.mojestypendium.pl znajdziesz informacje o wszystkich programach stypendialnych, w tym oferowanych przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy, uczelnie i formy.

Strona ta jest bazą aktualnych ofert stypendialnych oraz konkursów naukowych i artystycznych, skierowaną do uczniów, studentów, nauczycieli, rodziców, doktorantów, artystów i sportowców.