Stypendia

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Do otrzymania stypendium Prezesa Rady Ministrów uprawniony jest wybitnie uzdolniony uczeń szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazał szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, a w pozostałych dziedzinach wiedzy osiągnął wyniki co najmniej dobre.

Stypendium miasta Tychy Tyskie orły

Stypendium jest formą wyróżnienia i promocji dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie pobierający naukę na terenie miasta Tychy, mający co najmniej dobrą ocenę zachowania oraz średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium co najmniej 4,75.

Wnioski o przyznanie stypendium Tyskie orły składa się w Miejskim Centrum Oświaty w Tychach w terminie 1 – 15 września każdego roku szkolnego. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić rodzic/prawny opiekun ucznia lub pełnoletni uczeń. Do wniosku należy dołączyć kopię świadectwa szkolnego oraz przedłożyć oryginał do wglądu oraz kopie dyplomów potwierdzających uzyskanie każdego wykazanego we wniosku osiągnięcia wraz z regulaminami konkursów lub wydrukami ze strony internetowej organizatora.

Wniosek o stypendium wraz z załącznikami, regulamin oraz szczegółowe warunki otrzymania stypendium dostępne są na stronie www.oswiata.tychy.pl oraz w sekretariacie ZS nr 5 w Tychach.

Stypendium miasta Tychy Lider zawodu

Stypendium może zostać przyznane uczniom pobierającym naukę w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe na terenie miasta Tychy za znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia w zawodzie.

Kandydat ubiegający się o stypendium musi być uczniem co najmniej drugiej klasy oraz w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium:

 • posiadać co najmniej dobrą ocenę zachowania,
 • posiadać średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,0

Ponadto ocenie merytorycznej podlegają udokumentowane osiągnięcia ucznia w konkursach, turniejach lub olimpiadach branżowych, oceny z przedmiotów zawodowych oraz zajęć praktycznych.

Wnioski o przyznanie stypendium Lider zawodu składa się w Miejskim Centrum Oświaty w Tychach w terminie 1 – 15 września każdego roku szkolnego. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić rodzic/prawny opiekun ucznia lub pełnoletni uczeń. Postępowanie o przyznanie stypendium może być również wszczęte na wniosek dyrektora szkoły. Do wniosku należy dołączyć kopię świadectwa szkolnego oraz przedłożyć oryginał do wglądu oraz kopie dyplomów potwierdzających uzyskanie każdego wykazanego we wniosku osiągnięcia wraz z regulaminami konkursów lub wydrukami ze strony internetowej organizatora.

Wniosek o stypendium wraz z załącznikami, regulamin oraz szczegółowe warunki otrzymania stypendium dostępne są na stronie www.oswiata.tychy.pl oraz w sekretariacie ZS nr 5 w Tychach.

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe

Do otrzymania stypendium za wyniki w nauce uprawniony jest uczeń, który uzyskał wysoką średnią ocen w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się stypendium oraz co najmniej dobrą ocena zachowania.

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce składa wychowawca do Komisji Stypendialnej, działającej w danej szkole.

Do otrzymania stypendium za osiągnięcia sportowe uprawniony jest uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznawane jest stypendium.

Uprawniony składa wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki w danym typie szkoły.

Komisja Stypendialna Zespołu Szkół nr 5 informuje, że dodatkowym kryterium upoważniającym do otrzymania stypendium sportowego oraz stypendium za osiągnięcia w nauce jest ilość godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych w semestrze. 
Ilość godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych nie może przekroczyć:

 • w Technikum nr 4 – 10 godzin
 • w Branżowej Szkole I stopnia nr 2 – 20 godzin

Stypendium za wyniki w nauce dla uczniów klas patronackich firmy OPEL MANUFACTURING POLAND

Najlepsi uczniowie kształcący się w zawodzie technik mechanik otrzymują nagrody pieniężne ufundowane przez katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Jednorazowe stypendium otrzymują uczniowie, którzy w danym semestrze osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz mają nienaganne zachowanie. Nagradzanych jest trzech najlepszych uczniów.

Stypendium szkolne

Tyski Portal Oświatowy – stypendia

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2023/2024 PRZYJMOWANE BĘDĄ W DNIACH  1 – 15 września 2023 r. osobiście lub w zaklejonej kopercie do skrzynki na korespondencję MCO wystawionej na parterze budynku przy al. Piłsudskiego 12 w Tychach.

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest ostateczny.  

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

 • Uczniom szkół publicznych (…) dla młodzieży(…) – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł netto (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowania dochodów oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – Dz.U. 2021 poz. 1296)

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Tychy.

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą m.in. takich jak:
 • zajęcia z języka obcego
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia muzyczne
 • inne zajęcia edukacyjne realizowane poza szkołą,
 1. Częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów udziału w zorganizowanych przez szkołę wycieczkach szkolnych lub innych wyjazdach związanych z procesem edukacyjnym,
 2. całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki:
 • zakup podręczników tj.: podręczniki, lektury, vademecum, kompendium, słowniki, atlasy, encyklopedie, tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe – jeśli są to wydatki związane z zajęciami szkolnymi obligatoryjnie wymagane przez szkołę;
 • pomoce dydaktyczne i przybory szkolne tj.: tornister lub plecak szkolny, torba szkolna, zestaw komputerowy (komputer, drukarka, płyty CD, dyskietki) kalkulator, piórnik, przybory geometryczne, zeszyty, bloki rysunkowe, gumki, temperówki, taśma klejąca, klej, korektor, długopisy, ołówki, kredki, rapidografy, cyrkle, pisaki, farby i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi;
 • opłata za Internet (w roku szkolnym), jeśli program nauczania ucznia przewiduje korzystanie z Internetu;
 • strój sportowy (kwota przeznaczona na zakup stroju sportowego nie może przekroczyć  30% kwoty przyznanego stypendium) wymagany w procesie edukacji, tj.: odzież sportowa:
 1. spodenki sportowe – maks. 1 szt. w semestrze,
 2. koszulki sportowe – maks. 2 szt. w semestrze,
 3. getry – maks. 1 szt. w semestrze,
 4. skarpetki/podkolanówki na zajęcia w-f – maks. 2 pary w semestrze,
 5. dres –maks. 1 komplet w semestrze – czyli spodnie dresowe i bluza,
 6. kąpielówki – maks. 1 szt. na semestr,
 7. kostium pływacki – maks. 1 szt. na semestr,
 8. czepek – maks. 1 szt. na semestr,
 9. okulary pływackie – maks. 1 szt. na semestr.,
 10. obuwie sportowe maksymalnie 1 para na semestr: typu: tenisówki, halówki, trampki lub adidasy,
 11. klapki na basen – maks. 1 para;
 • inne artykuły niezbędne do nauki w poszczególnych rodzajach i typach szkół tj.: przybory plastyczne – m.in.: farby, płótna, blejtramy, pędzle; instrumenty muzyczne, ubiór ochronny (fartuchy, mundurki wymagane przez szkołę) oraz inne związane ze specyfiką szkoły; art. potrzebne do wykonania prac dyplomowych itp.,
 1.   Całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów):
 • dojazd do i ze szkoły poza miejscem zamieszkania środkami komunikacji zbiorowej,
 • zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji
 • wyżywienieWARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

 1. złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
 2. dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (z miesiąca SIERPNIA)

Informacja o wszystkich wymaganych załącznikach jest dostępna na stronie www.oswiata.tychy.pl

Druk wniosku wraz załącznikami dostępny będzie w siedzibie Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, na stronie www.oswiata.tychy.pl, a także w sekretariacie ZS 5.
Wnioski składa się osobiście na odpowiednim druku w MCO Tychy (pokój 209).
Osoby pełnoletnie starające się o stypendium szkolne winny składać wnioski samodzielnie lub przez upoważnionego pełnomocnika

Termin składania wniosków :
–  dla uczniów szkół do 15 września 2023 r.

DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW

 1. Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na  podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.
 2. Dokumentami tymi będą rachunki, faktury i inne imienne dowody wpłaty, związane  z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych np. komputer, biurko itp.) wystawione w okresie, na który została przyznana pomoc materialna i potwierdzających celowość wydatków. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.


Powyższe dokumenty powinny zawierać:

 • nazwę wystawcy,
 • datę wystawienia/sprzedaży (data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie podanym w decyzji przyznającej stypendium szkolne),
 • numer dokumentu,
 • imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica ucznia lub opiekuna prawnego.
 • pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest by np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne”.

Jeśli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

 1. Stypendia szkolne będą wypłacane przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy lub w formie autowypłaty w terminie wskazanym w decyzji
 2. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wszelkie pytania i problemy w/s stypendiów szkolnych proszę kierować do Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach. Osobą zajmującą się przedmiotową sprawą jest Pani Agnieszka Piszczek –  Inspektor Działu Organizacyjno – Administracyjnego Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach, tel. (32) 32 32 424, pok. 209

Zasiłek szkolny

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego przysługuje uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, które miało miejsce w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące wstecz od momentu składania wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego (np. śmierć rodzica, ciężki wypadek ucznia, nagłą lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica, klęska żywiołowa, pożar, włamanie lub zalanie mieszkania, utrata pracy przez rodzica, inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia i utrudniające naukę.

Warunkiem przyznania zasiłku szkolnego jest zamieszkanie na terenie gminy Tychy.

Zasiłek szkolny przyznawany jest jednorazowo w kwocie nie wyższej niż pięciokrotność kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (5×124 zł = 620 zł). Można się o niego ubiegać kilkukrotnie w ciągu roku. We wniosku należy wskazać uzasadnienie oraz pożądaną formę pomocy, a także dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego, następnie całość złożyć w Miejskim Centrum Oświaty w Tychach.

Uczniowi może być jednocześnie przyznany zasiłek szkolny niezależnie od przyznanego stypendium szkolnego.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dostępny jest na stronie www.oswiata.tychy.pl oraz w sekretariacie ZS nr 5 w Tychach.

Osobą zajmującą się przedmiotową sprawą jest Pani Agnieszka Piszczek –  Inspektor Działu Organizacyjno – Administracyjnego Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach, tel. (32) 32 32 424, pok. 209

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych – rok szkolny 2024/2025

Prawo do skorzystania z dofinansowania zakupu podręczników mają uczniowie technikum i szkoły branżowej posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju szkoły, do której uczeń uczęszcza oraz od rodzaju niepełnosprawności. Szczegółowe tabele są udostępnione na stronie www.oswiata.tychy.pl oraz w sekretariacie ZS nr 5.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2024/2025 w terminie podanym przez właściwego ministra. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) dokonują zakupu podręczników.
 2. Zwrotu kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dokona dyrektor szkoły po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.
 3. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

 Proszę zwrócić uwagę na zakres wydatków kwalifikowanych w programie, nie obejmują one wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników i innych wydawnictw tego typu.

Wszystkie formularze wraz z załącznikami oraz szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie www.oswiata.tychy.pl (w zakładce – DOFINANSOWANIE/dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych) oraz w sekretariacie ZS nr 5.

Szukasz informacji o stypendiach? A może o ciekawych konkursach lub grantach?

Dzięki serwisowi www.mojestypendium.pl znajdziesz informacje o wszystkich programach stypendialnych, w tym oferowanych przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy, uczelnie i formy.

Strona ta jest bazą aktualnych ofert stypendialnych oraz konkursów naukowych i artystycznych, skierowaną do uczniów, studentów, nauczycieli, rodziców, doktorantów, artystów i sportowców.