Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół nr 5 w Tychach jest Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Tychach. Adres: 43-100 Tychy ul. Edukacji 11, e-mail [email protected]
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
 3. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
  1. celu przetwarzania;
  2. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  3. o planowanym okresie przechowywania danych osobowych,
 4. Osobie udostępniającej dane osobowe przysługują szereg uprawnień:
  1. może uzyskać kopię swoich danych osobowych. W przypadku drugiej i kolejnej kopii, może być naliczona opłata odpowiadającą kosztom jej przygotowania;
  2. może zażądać sprostowania swoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby je przetwarzano) lub ograniczenia ich przetwarzania;
  3. może zażądać przekazania swoich danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego innemu administratorowi;
  4. ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadku, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
  5. ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.
 5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: [email protected]