Opłata za egzamin

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego,

2. absolwentów, którzy w latach ubiegłych (2005 – 2021) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na egzamin).

UWAGA: „Kolejny raz” oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie w tym samym roku do egzaminu w terminie głównym i poprawkowym jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu „raz”.

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto za każdy egzamin. Opłata ta stanowi dochód państwa.

Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2022 do 7 marca 2022 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora OKE:

Rachunek bankowy komisji: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

(numer konta zostanie podany po otrzymaniu informacji z OKE)

W polu „Tytuł wpłaty” należy wpisać: opłata za maturę: imię i nazwisko zdającego, rok-miesiąc-dzień urodzenia; wymienić przedmioty i wpisać telefon do kontaktu
Przykład: opłata za maturę: Jan Kot 1980-09-12; j. polski poziom podstawowy, 987654321

Poinformowanie komisji o wniesieniu opłaty
Po wniesieniu opłaty absolwent:

 1. przesyła dowód wpłaty na adres:
  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
  ul. Adama Mickiewicza 4
  43-600 Jaworzno
  lub w formie załączników do e-maila na adres: [email protected]
 2. przekazuje kopię dowodu wniesienia opłaty (w tym samym terminie) dyrektorowi
  szkoły, w której składa deklarację.

Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 7 marca 2022 r. W tym samym terminie absolwent składa kopię dowodu wniesienia opłaty dyrektorowi szkoły, w której złożył deklarację.

Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu. 

Opłata nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

Obowiązek sprawdzenia, czy za dany egzamin należy wnieść opłatę, spoczywa na absolwencie. Na stronie oke.jaworzno.pl znajduje się link do strony umożliwiającej ustalenie konieczności dokonania wpłaty.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z wicedyrektor ZS 5 Jolantą Blachowską lub Okręgową Komisją Egzaminacyjna w Jaworznie.

Dyrektor OKE w Jaworznie może zwolnić z opłaty za egzamin maturalny osobę o niskim dochodzie, na jej wniosek, jeżeli dochód nie jest większy niż 674 zł netto (Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny). Wniosek o zwolnienie z opłaty składa się do dyrektor OKE w Jaworznie nie później niż do 31 grudnia 2021 r. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość dochodu (np. oświadczenie o liczbie członków pozostających we wspólnym gospodarstwie, zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy lub dowód pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub inny dokument potwierdzający korzystanie z tego zasiłku).

Jeżeli zdający dokona opłaty za egzamin, a następnie po uzyskaniu dyplomu zawodowego złoży oświadczenie o rezygnacji ze zdawania egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, to dyrektor OKE zwolni go z obowiązku wniesienia opłaty z urzędu, a wniesiona kwota zostanie zwrócona na numer konta wskazany przez zdającego.

Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin (załącznik 26)