Opłata za egzamin

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego,

2. absolwentów, którzy w latach ubiegłych (2005 – 2020) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na egzamin).

UWAGA: „Kolejny raz” oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie w tym samym roku do egzaminu w terminie głównym i poprawkowym jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu „raz”.

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto za każdy egzamin. Opłata ta stanowi dochód państwa.

Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2021 do 7 marca 2021 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora OKE (nr konta zostanie opublikowany w późniejszym terminie).

Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu. 

Opłata nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 7 marca 2021 r. W tym samym terminie absolwent składa kopię dowodu wniesienia opłaty dyrektorowi szkoły, w której złożył deklarację.

Obowiązek sprawdzenia, czy za dany egzamin należy wnieść opłatę, spoczywa na absolwencie. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z wicedyrektor ZS 5 Jolantą Blachowską lub Okręgową Komisją Egzaminacyjna w Jaworznie.

Dyrektor OKE w Jaworznie może zwolnić z opłaty za egzamin maturalny osobę o niskim dochodzie, na jej wniosek, jeżeli dochód nie jest większy niż 674 zł netto (Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny). Wniosek o zwolnienie z opłaty składa się do dyrektor OKE w Jaworznie nie później niż do 31 grudnia 2020 r. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość dochodu (np. oświadczenie o liczbie członków pozostających we wspólnym gospodarstwie, zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy lub dowód pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub inny dokument potwierdzający korzystanie z tego zasiłku).

Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin (załącznik 26)