Matura według formuły 2023 (zasady obowiązujące od roku 2025)

Podstawowe informacje o egzaminie maturalnym dla absolwentów szkół ponadpodstawowych

Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy absolwent szkoły ponadpodstawowej samodzielnie podejmuje decyzję o przystąpieniu do niego.

1. Przedmioty obowiązkowe  i dodatkowe na egzaminie maturalnym:

Egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej.

W części ustnej absolwenci zdają:

– język polski (bez określania poziomu)

(Lista jawnych zadań egzaminacyjnych w części ustnej z języka polskiego będzie ogłaszana w komunikacie dyrektora CKE w BIP na stronach CKE )

– język obcy nowożytny

W części pisemnej absolwenci zdają obowiązkowo:

– język polski – poziom podstawowy

– język obcy nowożytny (ten sam, co w części ustnej) – poziom podstawowy

Egzamin z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

– matematyka – poziom podstawowy

– jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym *

Jako przedmiot dodatkowy można wybrać następujące przedmioty: (ich wybór nie zależy od typu szkoły, ani od przedmiotów nauczanych w szkole na poziomie rozszerzonym):

– biologia – poziom rozszerzony

– chemia – poziom rozszerzony

– filozofia – poziom rozszerzony

– fizyka – poziom rozszerzony

– geografia – poziom rozszerzony

– historia – poziom rozszerzony

– historia muzyki – poziom rozszerzony

– historia sztuki – poziom rozszerzony

– informatyka – poziom rozszerzony

– język łaciński i kultura antyczna – poziom rozszerzony

– język mniejszości etnicznej – poziom rozszerzony

– język mniejszości narodowej – poziom rozszerzony

– język obcy nowożytny – poziom rozszerzony lub dwujęzyczny

– język polski – poziom rozszerzony

– język regionalny – poziom rozszerzony

– matematyka – poziom rozszerzony

– wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony

* Obowiązek przystąpienia do jednego egzaminu dodatkowego w części pisemnej nie dotyczy absolwenta, posiadającego:

 1. Dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo
 2. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo
 3. Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika albo
 4. Certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika albo
 5. Świadectwa, o których mowa w pkt. 3 i certyfikaty, o których mowa w pkt. 4 ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia MEN z dnia 30 sierpnia 2019 (DZ. U. poz. 1731 z późn. zm)

Absolwent może przystąpić w danym roku szkolnym do egzaminu z nie więcej niż pięciu przedmiotów dodatkowych.

Absolwent technikum posiadający dyplomy i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymienione powyżej może zrezygnować z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu maturalnego.

2. Warunki zdania egzaminu maturalnego

Aby zdać egzamin maturalny absolwent musi:

 1. otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej
 2. otrzymać co najmniej 30% punktów z części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego zdawanego na poziomie rozszerzonym.

Żaden z powyżej wymienionych egzaminów nie może być unieważniony.

Absolwent technikum posiadający dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inne dokumenty opisane w punkcie 1 zdał egzamin maturalny jeśli otrzymał co najmniej 30% możliwych do zdobycia punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i części pisemnej.

3. Przystępowanie do egzaminu maturalnego po raz kolejny

 1. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego może przystąpić do niezdanego przedmiotu przez 5 lat (po tym okresie konieczne jest zdawanie egzaminu ponownie ze wszystkich wymaganych przedmiotów).
 2. Absolwent technikum, który nie zdał egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, może uzyskać świadectwo dojrzałości, jeżeli w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego uzyska dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe omówione w pkt. 1.
 3. Absolwent ma prawo ponownie przystąpić do egzaminów z przedmiotów obowiązkowych zdanych w latach ubiegłych oraz do egzaminów z przedmiotów dodatkowych, aby podwyższać wynik tych egzaminów.
 4. Przystąpienie do egzaminu po raz kolejny może się wiązać z koniecznością wniesienia opłaty za egzamin, zgodnie z zastrzeżeniami omówionymi w przepisach szczegółowych.

(W szczególności opłata za egzamin jest konieczna w przypadku absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu po raz trzeci lub przystępują do egzaminu z przedmiotu dodatkowego, który zadeklarowali ale nie zgłosili się na egzamin. Płata za każdy egzamin wynosi 50 zł)

4. Zmiany w arkuszach egzaminacyjnych

 1. Arkusz z języka polskiego na poziomie podstawowym będzie składał się z trzech części:

– czytanie ze zrozumieniem,

– test historycznoliteracki,

– wypracowanie

Egzamin będzie trwał 240 minut. Dużo większą wagę będzie przykładać się do sprawdzania znajomości i problematyki lektur obowiązkowych oraz umiejętności retorycznych – tworzenia krótszej i dłuższej wypowiedzi pisemnej.

 • Arkusz z języka polskiego na poziomie rozszerzonym będzie składał się z dwóch części:

– test z zakresu historii i teorii literatury,

– wypracowanie

Egzamin będzie trwał 210 minut. Dużo większą wagę będzie przykładać się do sprawdzania znajomości i problematyki lektur obowiązkowych oraz umiejętności retorycznych – tworzenia krótszej i dłuższej wypowiedzi pisemnej.

 • Zestaw zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego będzie składał się z dwóch zadań, w tym jednego zadania z puli zadań jawnych, ogłoszonych na stronie CKE na dwa lata przed egzaminem.
 • W arkuszu z matematyki na poziomie podstawowym zwiększono ilość zadań za 1 i 2 punkty, zrezygnowano z zadań za 5 i 6 punktów. Zwiększona będzie ilość zadań otwartych. Pojawia się nowe typy zadań: zadania prawda – fałsz, zadania na dobieranie, zadania na uzupełnia nie luki oraz zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności matematyczne w kontekstach praktycznych.
 • W arkuszu egzaminacyjnym z matematyki na poziomie rozszerzonym będą wyłącznie zadania otwarte.
 • W egzaminach z języków obcych nowożytnych na wszystkich poziomach wprowadzono zadania otwarte w każdej części arkusza tj. rozumienia ze słuchu, rozmienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych.
 • W arkuszu egzaminacyjnym z wiedzy o społeczeństwie  na poziomie rozszerzonym wypracowanie zastąpiono dwiema dłuższymi wypowiedziami pisemnymi. Jedną z tych wypowiedzi będzie pismo formalne na podstawie różnych materiałów źródłowych (zażalenie, pozew, apelacja, odwołanie, skarga).
 • W arkuszu z historii na poziomie rozszerzonym wprowadzono nowe zasady oceniania wypracowania.
 • W arkuszach egzaminacyjnych z przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia – poziom rozszerzony) zwiększono udział zadań w wiązkach tj. zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności z różnych działów na podstawie wspólnego materiału źródłowego.
 • Egzamin z informatyki na poziomie rozszerzonym będzie się składał z jednej części.
 • W arkuszach z wielu przedmiotów będą wykorzystywane zadania wymagające zastosowania wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu w kontekście praktycznym

Od roku 2025 egzamin maturalny sprawdza wiedzę uczniów w zakresie wymagań określonych w podstawie programowej w pełnym zakresie. Obowiązują wyłącznie INFORMATORY (BEZ ANEKSÓW).

Informatory dostępne są na stronie cke.gov.pl w zakładce: egzamin maturalny – formuła 2023.

link do strony CKE