Rodzice

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Pismo organu prowadzącego szkołę( MCO )do rodziców w związku ze strajkiem

Szanowni Rodzice!

W związku z ogólnopolskim strajkiem nauczycieli od 8 kwietnia br. do odwołania, nastąpią zmiany w organizacji pracy szkół i placówek oświatowych w Tychach.

Zmiany te nie dotyczą jednak jednostek, w których strajk nie będzie organizowany: Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 18, Przedszkola nr 19, Szkoły Podstawowej nr 36 oraz Zespołu Szkół Muzycznych.

8 kwietnia

W związku z nadzwyczajną sytuacją jaka może nastąpić (biorąc pod uwagę bardzo wysoki stopień poparcia strajku oraz wynik referendum) i brakiem możliwości wcześniejszego ustalenia ostatecznej liczby strajkujących nauczycieli, 8 kwietnia wszystkie zajęcia w szkołach podstawowych i przedszkolach, będą ODWOŁANE (na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych). Bardzo proszę o zrozumienie tej wyjątkowej sytuacji i pozostawienie dzieci w domach oraz zapewnienie im opieki we własnym zakresie. W szkołach ponadpodstawowych lekcje nie odbędą się, natomiast decyzję o organizacji dodatkowych zajęć dla młodzieży podejmie dyrektor danej szkoły w zależności od możliwości kadrowych.

9 kwietnia

Jeśli strajk będzie kontynuowany planowane zajęcia i lekcje w szkołach i przedszkolach nie odbędą się. W przypadku szkół i przedszkoli, w których nie wszyscy nauczyciele będą strajkować, dyrektor placówki zorganizuje, w miarę możliwości, zajęcia świetlicowe dla dzieci, których rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki we własnym zakresie. Liczba dzieci, jaka będzie mogła uczestniczyć w zajęciach świetlicowych będzie uzależniona od liczby nauczycieli gotowych do pracy. Przyjęcie dziecka na te zajęcia będzie wymagało wcześniejszych uzgodnień z dyrektorem. Jednocześnie proszę o wyrozumiałość, jeśli spotkacie się Państwo z odmową przyjęcia dziecka na zajęcia. Decyzja taka będzie wynikała wyłącznie z troski o ich bezpieczeństwo, do zapewnienia którego niezbędni są opiekunowie. W szkołach ponadpodstawowych dodatkowe zajęcia dla młodzieży będą organizowane w zależności od liczby nauczycieli gotowych do pracy.

10 – 17 kwietnia

W szkołach podstawowych oraz szkołach z oddziałami gimnazjalnymi, dni przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (10–12 kwietnia) oraz egzaminu ósmoklasisty (15-17 kwietnia) są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych (niezależnie od strajku). Nie strajkujący nauczyciele ze wszystkich tyskich szkół, będą zaangażowani do pracy w zespołach nadzorujących przebieg egzaminów. Zależy nam, aby umożliwić szkołom przeprowadzenie egzaminów podczas strajku. W związku z tym szkoły nie będą organizowały zajęć świetlicowych w dniach, kiedy odbywać się będą egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty.

W przypadku kontynuowania strajku przez nauczycieli po terminie egzaminów, czyli od 18 kwietnia, organizacja pracy szkół i przedszkoli będzie przebiegała podobnie jak 9 kwietnia.

W związku z tym, że liczba strajkujących nauczycieli może się zmieniać, możliwości organizacji zajęć świetlicowych czy dodatkowych zajęć dla młodzieży przez szkoły i przedszkola może ulegać zmianom. Proszę o bieżące śledzenie informacji na stronach internetowych szkół, przedszkoli oraz w dzienniku  elektronicznym.

Rodzice i opiekunowie prawni dzieci do 8 roku życia, w przypadku zamknięcia szkoły lub przedszkola mają prawo do 60 dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy i zasiłku opiekuńczego z ZUS. Osoby zatrudnione składają wniosek u pracodawcy, natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą w najbliższym oddziale ZUS. Więcej szczegółów na ten temat m.in. na stronie https://obywatel.gov.pl/zasilki-i-pomoc-finansowa/zasilek-opiekunczy-na-opieke-nad-zdrowym-dzieckiem-w-wieku-do-8-lat.

Dla dzieci powyżej 8 roku życia, wspólnie z instytucjami kultury i sportu przygotowaliśmy dodatkową ofertę bezpłatnych zajęć, których wykaz będzie zamieszczony na stronie szkół i przedszkoli oraz na stronie Urzędu Miasta Tychy (www.umtychy.pl) i Tyskim Portalu Oświatowym (www.oswiata.tychy.pl).

 Zdaję sobie sprawę, że oferta ta nie zaspokoi wszystkich potrzeb związanych z opieką nad dziećmi. Mam jednak nadzieję, że chociaż częściowo zrekompensuje Państwu niedogodności związane z planowanym strajkiem nauczycieli. Jeszcze raz proszę o wyrozumiałość i zrozumienie tej trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy.

Dorota Gnacik

Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach

INFORMACJA DLA RODZICÓW ROK SZKOLNY 2018/2019

numer konta Rady Rodziców:

Bank Pekao o/Tychy  42 1240 1330 1111 0010 6231 8098

Ubezpieczenie uczniów

Ubezpieczenie dla uczniów

Składka  roczna 49 zł

Dla klas maturalnych  możliwość uwzględnienia IX 2019

składka 53 zł

Składkę można wpłacić gotówką  na spotkaniu z wychowawcami 12.09.2018r

Po tym terminie składkę można wpłacić:

  • w siedzibie Multiagencji CDN w Tychach, ul. Grota-Roweckiego 53 ( budynek AZ-etu I piętro- wejście od kwiaciarni) w dniach: 18 i 24 września, 2 października w godz.16-18, lub po telefonicznym uzgodnieniu: tel. 507 563 300.
  • przez internet– strona https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

numer ID klienta: 22gtl

dla klas IV numer ID Klienta: wqejw

Ostateczny termin wpłaty  do 2.10 2018r.

Warunki ubezpieczenia

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Adam Kasperczyk Przewodniczący Rady Rodziców 3B
Bogumiła Freitag z-ca przewodniczącego 2f
Irina Grabowska Członek prezydium 2AM
Anna Wojtysiak Członek prezydium 3AM
Agnieszka Pasik Członek prezydium 2wb


REGULAMIN  RADY RODZICÓW

Potrzebujesz pomocy ?

Miasto Tychy przyłączyło się do Ogólnodostępnej Kampanii Społecznej dla rodzin „#Nierozerwalni” w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020. Twórcy kampanii pragną dotrzeć do jak najszerszej grupy rodzin z materiałem edukacyjnym o budowaniu więzi w rodzinie.
Wszyscy wiemy, że to rodzina jest pierwszym środowiskiem, w którym dziecko przebywa i to rodzina kształtuje jego postawy i zachowania. Więzi rodzinne są podstawowym czynnikiem chroniącym młodych ludzi przed podejmowaniem zachowań  ryzykownych.

Rozumiejąc wagę tematu zachęcamy Państwa do odwiedzenia strony kampanii i zapoznania się z bardzo ciekawymi materiałami:  http://nierozerwalni.org/

BIBLIOTECZKA RODZICA

Wychowanie do życia w rodzinie