Rodzice

Od 25 marca do odwołania zajęcia realizowane są na odległość.Kontakt ze szkołą za pośrednictwem dziennika Vulcan , telefon do sekretarza szkoły 513032854

Od 16 marca 2020r do odwołania szkoła jest zamknięta

ODWOŁANIE ZAJĘĆ W SZKOLE

Od 12 marca 2020r.  zajęcia są odwołane uczniowie szkół nie przychodzą do szkoły.

Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, przygotowują uczniom

materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;

Od 16 marca br. będą zawieszone  także zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

Należy  śledzić komunikaty na stronie GIS ,MEN oraz informacje w dzienniku lekcyjnym.

Szanowni Państwo,
Informuję, że mamy już nowe konto Rady Rodziców i można dokonywać wpłat.
Wszystkim Rodzicom, którzy do tej pory wpłacili na Radę Rodziców bardzo dziękujemy.
Pozostałym Rodzicom przypominam o możliwości dokonania wpłaty, w kwocie 10 zł od ucznia na semestr.
Numer konta Rady Rodziców:
Santander 1oddział w Tychach

92 1090 1652 0000 0001 4437 8141
Z poważaniem
Przewodnicząca Rady Rodziców
Monika Kwaśniewicz

PREZYDIUM RADY RODZICÓW 2019/2020

l.p Imię   Nazwisko Funkcja Oddelegowany z klasy
1. Monika Kwaśniewicz Przewodniczący Rady 1MG
2 Justyna Tomaszewska z-ca przewodniczącego 1AMP
3 Krystyna Deptuła Członek prezydium 3bf
4 Anna Kucki Członek prezydium 3B
5 Adam Kasperczyk Członek prezydium 4B

Informacje dla rodziców

Kalendarz roku szk.2019/2020  w ZS nr 5 w Tychach Dla Rodziców

Zebranie rodziców  z dyrektorem i wychowawcami 11 września 2019 godz.16.45
Walne zebranie Rady Rodziców – wybory do władz Rady 11 września godz. 18.00
Spotkanie R.R. z pracownikami szkoły  14 października 2019 godz. 11.00
Koniec I semestru w klasach IV 13 grudnia 2019
Zebranie rodziców  z wychowawcami klas 18 grudnia 2019 godz. 17.00
Spotkanie wigilijne R.R. z pracownikami szkoły  20 grudnia  2019 godz. 12.00
Zimowa przerwa świąteczna 21 grudnia 2019
– 1 stycznia 2020r.
Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej  I okres  8 stycznia 2019 godz. 15.15
Koniec I semestru 10 stycznia 2020r.
Ferie zimowe: 13 stycznia- 26 stycznia 2020r.
Zebranie rodziców  z wychowawcami klas 18 marca 2020r. godz. 17.00
Wiosenna przerwa świąteczna 9 – 14 kwietnia 2020r.
Koniec roku klas maturalnych 24 kwietnia 2020r.
Zebranie rodziców z wychowawcami klas 27 maja 2020r. godz. 17.00
Konferencja Rady Pedagogicznej klasyfikacyjna  22 czerwca godz. 12.00
Koniec roku szkolnego 26 czerwca 2020r.
Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020r

SKŁADKA NA KONTO RADY RODZICÓW

Rada Rodziców ustaliła składkę na Radę Rodziców w kwocie 10 zł od ucznia na semestr

numer konta Rady Rodziców: 92 1090 1652 0000 0001 4437 8141

Ubezpieczenie uczniów

Rekomendację Rady Rodziców uzyskała oferta złożona przez tyskie Biuro Ubezpieczeniowe AMIGO Marek Kostarz z siedzibą w Tychach ul. Budowlanych 59 pracujące w ogólnopolskiej sieci agencyjnej Bezpieczny.pl.

W m-cu sierpniu br. Rada Rodziców naszej Szkoły dokonała wyboru oferty w kwestii tzw. „ubezpieczenia NW szkolnego” dla naszej młodzieży.

Ubezpieczycielem jest Towarzystwo Ubezpieczeniowe GENERALI S.A. Wa-wa.

Ochrona ubezpieczeniowa trwać będzie w okresie: 01.09.2019 – 31.08.2020 r.

Termin zbierania składki: do dnia 25.09.2019 r.                            

W dalszej części Komunikatu:

 1. Atuty i wyróżniki oferty
 2. Oferta z wyszczególnieniem zakresu ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokością świadczeń.
 3. Linki i informacje do:

– Ogólnych warunków ubezpieczenia

– Karty produktu

– Tabeli urazów i uszczerbków

– indywidualnego zakupu ubezpieczenia (wybór spośród 6 wariantów)

– zgłoszenia roszczenia odszkodowawczego

Ad. 1   Atuty i wyróżniki oferty:

 1. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia „na dwa sposoby”:
  1.  w ramach szkolnej polisy grupowej (polisa bezimienna, a więc bez 

                        udostępniana przez Szkołę danych osobowych ucznia)

                        –  w wariancie za 43 zł. na 15.000 zł., opis poniżej w dalszej części informacji.

 •  indywidulanie, w ramach zakupu on-line według osobistych potrzeb

– bezpośrednio z podanego linku: https://www.bezpieczny.pl/nnw-szkolne/20042

 • Zakres działania ochrony ubezpieczeniowej: 365 dni w roku, 24 godz./dobę, za zdarzenia wypadkowe na całym Świecie.
 • W zakresie ochrony również zdarzenia podczas realizacji praktyk zawodowych w kraju i za granicą.
 • Ochrona ubezpieczeniowa również w ramach uprawiania pozaszkolnego sportu wyczynowego (zapis: §2 pkt. 33)

                 (lekkoatletyka, piłka nożna i ręczna, koszykówka, siatkówka, sporty walki, …)

 • Brak obowiązku usztywniania szyną gipsową lub ortezą po zwichnięciach

i skręceniach stawów np. skokowego czy kolanowego.

 • Zwrot / refundacja kosztu pierwszej wizyty lekarza specjalisty po powstaniu urazu w wyniku wypadku (zapis: § 4 pkt. 7b)
 • W podstawowej ochronie ugryzienie przez kleszcza: zwrot kosztów wizyt lekarskich, badań laboratoryjnych na boleriozę oraz zaleconej antybiotykoterapii (zapis: §4 pkt. 10)
 • Świadczenie za pobyt w szpitalu po NW już za 1 dzień – (zapis: §2 pkt. 14),       

a w przypadku leczenia choroby po 5 dniach.

 • Świadczenie za zdiagnozowanie poważnego zachorowania: aż 10 poważnych zachorowań, w tym: cukrzyca, sepsa, zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych, niewydolność nerek, choroby nowotworowe, itp. (zapis; §2 pkt. 15)
 • Brak podlimitów w przypadku potrzeby leczenia lub rehabilitacji oraz utraty lub „naprawy / odbudowy” zębów stałych. Kwotę za świadczenie Rodzic może wykorzystać w całości nawet na jedno zdarzenie.
 • Refundacja niezbędnych operacji plastycznych mających na celu usunięcie oszpeceń powstałych w wyniku NW oraz niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza (zapis: § 4 pkt 7b)
 • Możliwość wniesienia roszczenia odszkodowawczego w dwojaki sposób:        zgłoszenie elektroniczne lub zgłoszenie standardowe (pocztą).
 • Roszczenie można wnieść już następnego dnia po zdarzeniu (wypadku) – bez konieczności czekania do zakończenia leczenia.
 • Wsparcie Opiekuna polisy przez cały okres ochrony ubezpieczeniowej (bez  potrzeby często uciążliwego kontaktu poprzez infolinie)

Ad.2     Oferta ubezpieczeniowa:

    Lp.           Zakres ochrony ubezpieczeniowej i rodzaje świadczeń   Składka roczna
43 zł.
     
1 Suma ubezpieczenia główna dla uszczerbków na zdrowiu lub uszkodzeń ciała   15.000
2 Kwota odszkodowania za każdy 1% uszczerbku, w tym rany skóry, złamania, zwichnięcia i skręcenia stawów – bez obowiązku usztywniania, wstrząśnienie mózgu, oparzenia, utrata zębów stałych w wyniku NW, szkodzenia narządów, …     150
3 Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 24.000
4 Śmierć w wyniku NW oraz zawał lub udar mózgu 15.000
5 Ryczałt dzienny za pobyt w szpitalu w wyniku NW (za każdy dzień i po jednym dniu, do 180 dni w roku)   30
6 Ryczałt za pobyt w szpitalu w wyniku leczenia choroby (pobyt ciągły  minimum 5 dni)   200
7* Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym odbudowa zębów stałych: bez podlimitów czyli do wyczerpania kwoty świadczenia   1.500
8* Zwrot kosztów nabycia, wypożyczenia lub naprawy środków pomocniczych (kule, ortezy lub np. wypożyczenia wózka inwalidzkiego na czas rehabilitacji po zabiegu w stawie kolanowym   1.500
9 Zdiagnozowanie poważnego zachorowania (10 zachorowań m.in. cukrzyca, niewydolność nerek, sepsa, zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych, itd. – patrz §2 Definicje, pkt 15)   1.000
10 Śmierć rodzica w wyniku NW 2.000
11* Ugryzienie przez kleszcza: – zwrot kosztów wizyty lekarskiej – zwrot kosztów badań na boleriozę – zwrot kosztów antybiotykoterapii do 500 zł. do 500 zł. do 500 zł.
     

  *w pkt 7, 8, 11: rachunki lub faktury zawsze na Ubezpieczonego (Ucznia)

 Ad.3.    Linki:

Warunki ubezpieczenia:          https://www.bezpieczny.pl/dokument/owu-bezpieczny

Karta produktu:                   https://www.bezpieczny.pl/dokument/karta-produktu-bezpieczny

Tabela urazów i uszczerbków:      https://www.bezpieczny.pl/dokument/tabela-bezpieczny

Indywidualny zakup ubezpieczenia:  https://www.bezpieczny.pl/nnw-szkolne/20042  

Zgłaszanie roszczeń o wypłatę odszkodowania.

sugerujemy kontakt bezpośrednio z Opiekunem Placówki: Marek Kostarz

tel. 501 032 622 lub email: mkostarz@bezpieczny.pl

(w kwestii zasięgnięcia informacji lub pomocy w wypełnieniu Formularza Opiekun dostępny jest pod telefonem od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 18.00, zaś w sytuacjach wyjątkowych np. w chwili wypadku lub zagrożenia życia Opiekun dostępny jest całodobowo).

 1. Pobierz Formularz https://www.bezpieczny.pl/dokument/formularz-bezpieczny lub https://www.bezpieczny.pl/szkoda-


REGULAMIN  RADY RODZICÓW

Potrzebujesz pomocy ?

Miasto Tychy przyłączyło się do Ogólnodostępnej Kampanii Społecznej dla rodzin „#Nierozerwalni” w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020. Twórcy kampanii pragną dotrzeć do jak najszerszej grupy rodzin z materiałem edukacyjnym o budowaniu więzi w rodzinie.
Wszyscy wiemy, że to rodzina jest pierwszym środowiskiem, w którym dziecko przebywa i to rodzina kształtuje jego postawy i zachowania. Więzi rodzinne są podstawowym czynnikiem chroniącym młodych ludzi przed podejmowaniem zachowań  ryzykownych.

Rozumiejąc wagę tematu zachęcamy Państwa do odwiedzenia strony kampanii i zapoznania się z bardzo ciekawymi materiałami:  http://nierozerwalni.org/

BIBLIOTECZKA RODZICA

Wychowanie do życia w rodzinie