Matura

NOWA PROCEDURA OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W CZASIE EGZAMINÓW PRZEPROWADZANYCH W WARUNKACH PANDEMII.

Najważniejsze informacje o egzaminie maturalnym 2021:

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CoVid-19  wprowadzono następujące zmiany w zasadach przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r.:

 1. Egzamin maturalny w 2021 r. składa się wyłącznie z części pisemnej.

Do egzaminu maturalnego w części ustnej mogą przystąpić jedynie osoby, które

– w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązane są przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego,

– zobowiązane są do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

(W takiej sytuacji wolę do przystąpienia do części ustnej egzaminu zgłasza się wypełniając odrębne oświadczenie)

2. Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2021 r., zdaje obowiązkowo:

w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

a. język polski

b. matematyka

c. język obcy nowożytny

3. Absolwent może przystąpić w 2021 r. do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych (zdawanie egzaminu na poziomie rozszerzonym w roku 2021 nie jest obowiązkowe).

4. Ze względu na zmianę zasad organizacji egzaminu maturalnego w 2021 r. wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa.

5. W 2021 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. (https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000231401.pdf)

6. Lista przedmiotów dodatkowych obejmuje wszystkie przedmioty ujęte w podstawie programowej na IV etapie edukacyjnym w zakresie rozszerzonym, tj.:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język polski, języki obce nowożytne, język łaciński i kultura antyczna, języki mniejszości narodowych i języki mniejszości etnicznych, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

7. W części pisemnej egzamin z przedmiotów obowiązkowych jest zdawany na poziomie podstawowym, z przedmiotów dodatkowych wyłącznie na poziomie rozszerzonym.

8. Wybór przedmiotu dodatkowego nie jest zależny od przedmiotów, których maturzysta uczył się w zakresie rozszerzonym. Zdający również ma prawo przystąpić do pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych, zatem w sumie może przystąpić do sześciu wybranych przedmiotów dodatkowych.

9. Zdający otrzyma świadectwo dojrzałości, jeśli uzyska, co najmniej 30% możliwych do uzyskania punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego zdawanego w części pisemnej.

10. Część pisemna egzaminu z przedmiotów obowiązkowych trwa 170 minut, z wyjątkiem części pisemnej egzaminu z języka obcego, która trwa 120 minut.

15. Część pisemna egzaminu z przedmiotów dodatkowych trwa 180 minut, z wyjątkiem części pisemnej z informatyki – 210 minut.

16. W przypadku języka obcego nowożytnego zdawanego, jako przedmiot dodatkowy, egzamin w części pisemnej na poziomie rozszerzonym trwa 150 minut.

Charakterystyka egzaminów:

JĘZYK POLSKI – część pisemna – poziom podstawowy

Czas trwania egzaminu – 170 min.

Część I: test sprawdzający rozumienie tekstu nieliterackiego (1 – 2 teksty publicystyczne, popularnonaukowe, polityczne. Liczące łącznie do 500 słów, 10 – 13 zadań zamkniętych i/lub otwartych do tekstów)

Część II: wypracowanie jedno z dwóch do wyboru (nie mniej niż 250 słów):

 • § Rozprawka (problemowa)
 • § Interpretacja tekstu poetyckiego (bez wskazówki interpretacyjnej)

Punktacja: test –  20 pkt., wypracowanie – 50 pkt

JĘZYK POLSKI – część pisemna – poziom rozszerzony

Czas trwania egzaminu – 180 min.

Wypracowanie – jedno z dwóch do wyboru (niemniej niż 300 słów)

 • § Wypowiedź argumentacyjna

Zadanie składa się z polecenia i tekstu (krytycznoliterackiego/historycznoliterackiego

/teoretycznoliterackiego). Zdający korzysta nie tylko z dołączonego tekstu, ale odwołuje się do różnorodnych kontekstów kulturowych.

 • § Interpretacja porównawcza dwóch tekstów

Zadanie składa się z polecenia i dwóch tekstów literackich (epickich/lirycznych/dramatycznych) lub ich fragmentów. Praca interpretacyjna powinna zawierać sformułowanie koncepcji porównania utworów i uzasadnienie tezy interpretacyjnej.

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – część pisemna – poziom podstawowy

Czas trwania egzaminu – 120 min.

Części egzaminu:

 1. 1. Rozumienie ze słuchu (30%) – teksty dwukrotnie odczytane przez rodzimych użytkowników języka (20 min., kilka krótkich tekstów, 3 – 4 zadania:  WW/dobieranie/PF)
 2. 2. Rozumienie tekstów pisanych (30%) – kilka tekstów o różnej długości (łącznie 900 – 1200 słów), 3 – 4 zadania: WW/dobieranie/PF
 3. 3. Znajomość środków językowych (20%) – 2 – 3 zadania ZZ: WW/dobieranie
 4. 4. Wypowiedź pisemna (20%) – jedno zadanie (bez możliwości wyboru), wypowiedź 80 – 130 słów

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – część pisemna – poziom rozszerzony

Czas trwania egzaminu – 150 min.

Części egzaminu:

 1. 1. Rozumienie ze słuchu (24%) – teksty dwukrotnie odczytane przez rodzimych użytkowników języka (25 min., kilka tekstów o różnej długości, 3 – 4 zadania:  WW/dobieranie/PF)
 2. 2. Rozumienie tekstu pisanego (26%) – kilka tekstów o różnej długości (ok. 1300 – 1600 słów), 3 – 4 zadania: WW/dobieranie/PF
 3. 3. Znajomość środków językowych (24%)  – 2 – 3 zadania ZZ: WW/dobieranie
 4. 4. Wypowiedź pisemna (26%) – wybór jednego z dwóch tematów, wypowiedź 200 – 250 słów.

Zmiany, które wprowadzono w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym w stosunku do matury 2014:

 • § Jeden arkusz – 150 min.
 • § Większa liczba sprawdzanych umiejętności
 • § Zmieniona liczba punktów za zadania w poszczególnych częściach
 • § Nowe formy wypowiedzi pisemnej – rozprawka, artykuł i list formalny
 • § Zmiana kryteriów oceniania wypowiedzi pisemnej

MATEMATYKA – część pisemna – poziom podstawowy

Czas trwania egzaminu – 170 min.

Typy zadań: zadania zamknięte (zdający zaznacza odpowiedź na karcie odpowiedzi), zadania otwarte krótkiej odpowiedzi (punktowane w skali 0 – 2 pkt. Zdający podaje krótkie uzasadnienie odpowiedzi), zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi (punktowane w skali 0 – 2/ 0 – 5/0 – 6. Zadania te wymagają zaplanowania strategii rozwiązania oraz przedstawienia sposobu rozumowania)

MATEMATYKA – część pisemna – poziom rozszerzony

Czas trwania egzaminu – 180 min.

Typy zadań: zadania zamknięte (zdający zaznacza odpowiedź na karcie odpowiedzi), zadania otwarte krótkiej odpowiedzi (punktowane w skali 0 – 2/ 0 – 3/0 – 4 pkt. Zdający koduje odpowiedź, czyli wpisuje żądane cyfry otrzymanego wyniku do odpowiedniej tabeli), zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi (punktowane w skali 0 – 5/0 – 6/ 0 – 7. Zadania te wymagają wykazania się umiejętnością rozumowania oraz dobierania własnych strategii matematycznych do nietypowych warunków)

PRZEDMIOTY DODATKOWE  – poziom rozszerzony

Arkusze w zdaniach egzaminacyjnych będą sprawdzały przede wszystkim umiejętności złożone, takie jak analiza, porównywanie, wnioskowanie, syntetyzowanie, wyjaśnianie itp.

Arkusz będzie zawierał zadania zamknięte i otwarte (z przewagą otwartych), występujące pojedynczo lub w wiązkach tematycznych. Zadania będą się odnosiły do różnorodnych materiałów źródłowych (tekstu, fotografii, rysunku, map, schematu, wykresu, diagramu, tabel, tablic genealogicznych, algorytmów) w zależności od przedmiotu.

Deklaracje maturalne – zasady korekty w deklaracjach maturalnych.

 1. Korekty deklaracji uczeń/absolwent może dokonać na wypełnionej wcześniej deklaracji – w terminie do 7 lutego 2021 r. Należy wykreślić przedmioty, ze zdawania których uczeń/absolwent rezygnuje i obok skreślenia złożyć swój podpis. W części dotyczącej deklaracji ostatecznej należy podać punkty, których dotyczy zmiana.
 2. W celu usprawnienia procesu przygotowania danych dla OKE uprasza się zdających   naniesienie poprawek lub potwierdzenie utrzymania listy zdawanych przedmiotów (oprócz egzaminów ustnych) do 22 stycznia 2021 r. Deklaracje dostępne są  w sekretariacie szkoły w godzinach pracy szkoły.
 3. W przypadku braku zmian w dniu 8 lutego 2021 r. deklaracja wstępna staje się automatycznie deklaracją ostateczną.

Informacje CKE o danych wydrukowanych na świadectwie maturalnym w 2021 r.

1. Jeśli zdający do tego uprawniony na podstawie odrębnego oświadczenia zadeklarował przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego:
 – i nie przystąpił do tego egzaminu lub egzamin mu unieważniono – na świadectwie otrzyma wynik 0%,
– otrzymał poniżej 30% punktów lub egzamin został mu unieważniony – na świadectwie będzie miał adnotację: „W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano.”
– otrzymał min. 30% punktów – na świadectwie będzie miał wynik uzyskanych punktów procentowych (np. 30%; 58%; 100%).
2. Jeśli zdający zadeklarował przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i:
– nie przystąpił do tego egzaminu lub egzamin został mu unieważniony – na świadectwie otrzyma wynik  0%
– przystąpił do egzaminu maturalnego – na świadectwie będzie miał wpisany wynik procentowy, jaki uzyskał na egzaminie (np.: 0%; 12%; 36%; 80%).

Więcej informacji o egzaminie maturalnym, w tym przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, jest dostępnych w informatorach o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów, opublikowanych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl), w szczególności istotne są aneksy do informatorów. Na tej samej stronie dostępne są również przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami oraz arkusze z sesji egzaminacyjnych, które odbyły się w latach 2015–2020, wraz z zasadami oceniania rozwiązań zadań.

Ważne informacje dla osób, które zdawały egzamin maturalny w poprzednich latach.

 1. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej lub w części pisemnej, może przystąpić ponownie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępował do egzaminu maturalnego po raz pierwszy (z wyjątkiem obowiązku zdania egzaminu w części ustnej), w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.
 2. Absolwent, który nie zdał lub nie przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych albo któremu ten egzamin lub te egzaminu zostały unieważnione i nie otrzymał świadectwa dojrzałości, w 2021 r. nie ma obowiązku przystąpienia do tego egzaminu lub tych egzaminów. Jeżeli zdał wszystkie egzaminy obowiązkowe w części pisemnej, może w 2021 r. uzyskać świadectwo dojrzałości, pod warunkiem złożenia do dyrektora właściwej OKE stosownego wniosku do 31 maja 2021 r. (załącznik 31).
 3. Absolwent, który nie przystąpił do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej albo któremu ten egzamin został unieważniony i nie otrzymał świadectwa dojrzałości, w 2021 r. nie ma obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego. Jeżeli zdał wszystkie egzaminy obowiązkowe, może w 2021 r. uzyskać świadectwo dojrzałości, pod warunkiem złożenia do dyrektora właściwej OKE stosownego wniosku do 31 maja 2021 r. (załącznik 31). Od roku 2022 absolwent, o którym mowa, może przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego, w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.
 4. Po upływie 5 lat od daty pierwszego przystąpienia do egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.
 5. Absolwent, który po raz trzeci przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego, ponosi opłatę za egzamin maturalny. Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2021 r. – 7 marca 2021 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
 6. Absolwent, który przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszał w deklaracji przystąpienia do egzaminu, ale nie przystąpił do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, ponosi opłatę za egzamin maturalny. Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2021 r. – 7 marca 2021 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.