Matura

Najważniejsze informacje o egzaminie maturalnym 2023:

I. W 2023 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do:

 1. dwóch egzaminów w części ustnej, tj.

1) egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu)

2) egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)

 • oraz czterech egzaminów w części pisemnej, tj.

1) egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎

2) egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎

3) egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎

4) egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).

Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym, można przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych ‎przedmiotów.

Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów (na poziomie rozszerzonym).

W części pisemnej:‎ biologia, chemia, filozofia , fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie oraz języki mniejszości narodowych.

II. Do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym nie musi przystąpić absolwent czteroletniego technikum, jeżeli posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika.

III. Aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo, należy: ‎Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej i pisemnej oraz przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia) – warunek nie dotyczy ucznia posiadającego dyplom zawodowy, który nie przystępuje do egzaminu z przedmiotu dodatkowego.

IV. W roku 2023 i 2024 egzamin maturalny w Formule 2015 będzie przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w wymaganiach egzaminacyjnych.

V. Wybór przedmiotu dodatkowego nie jest zależny od przedmiotów, których maturzysta uczył się w zakresie rozszerzonym. Zdający również ma prawo przystąpić do pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych, zatem w sumie może przystąpić do sześciu wybranych przedmiotów dodatkowych.

VI. Część pisemna egzaminu z przedmiotów obowiązkowych trwa 170 minut, z wyjątkiem części pisemnej egzaminu z języka obcego, która trwa 120 minut.

VII. Część pisemna egzaminu z przedmiotów dodatkowych trwa 180 minut, z wyjątkiem części pisemnej z informatyki – 210 minut.

VIII. W przypadku języka obcego nowożytnego zdawanego, jako przedmiot dodatkowy, egzamin w części pisemnej na poziomie rozszerzonym trwa 150 minut.

IX. W 2023 r. absolwenci 4-letniego technikum (z lat 2006–2023) nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli posiadają:

a. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo

b. dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo

c. świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo

d. certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo

e. świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i certyfikaty kwalifikacji zawodowych, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, umożliwiające uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

X. Wyżej wymienione osoby w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wskazują fakt posiadania dokumentów wymienionych powyżej.

XI. Osoby, o których mowa powyżej, w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego mogą dodatkowo zadeklarować przystąpienie do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.

XII. Absolwent 4-letniego technikum, który w złożonej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wskazał przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, ale pomiędzy dniem złożenia deklaracji a 20 kwietnia 2023 r. uzyskał dokumenty wymienione w punktach a – e, może złożyć dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi OKE, do którego składał deklarację maturalną, pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Pisemną informację (załącznik 5b – dostępny w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły) należy złożyć nie później niż do 20 kwietnia 2023 r.

XIII. Jeżeli absolwent 4-letniego technikum wniósł (do 7 marca 2023 r.) opłatę za przystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a następnie spełnił warunek, o którym mowa w pkt. IX, wówczas dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zwalnia z urzędu tego absolwenta z tej opłaty, a wniesioną opłatę zwraca na numer konta wskazany przez absolwenta

XIV. E – deklaracje

 • Zdający mogą wypełnić i złożyć w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) elektroniczną deklarację (e-deklarację). Logowanie do ZIU jest możliwe przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły lub profilu zaufanego.
 • Dyrektor szkoły ma możliwość pobrania i wydrukowania loginów i haseł dla wszystkich zdających z SIOEO.
 • Składanie e-deklaracji jest jedną z opcji, jaką może wybrać zdający. Wcześniej złożone deklaracje na drukach 1a, 1b, 1c obowiązują i nie ma obowiązku składania deklaracji ponownie w postaci elektronicznej.
 • Jeżeli zdający złożył deklarację na druku i dodatkowo złożył e-deklarację, to w systemie SIOEO będzie udostępniona funkcjonalność automatycznego przyjęcia danych z e-deklaracji. W tej sytuacji nie będzie konieczności przepisywania danych z druku deklaracji do SIOEO przez dyrektora szkoły, a jedynie uzupełnienie informacji o kształceniu wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.
 • Deklaracje w postaci elektronicznej będą mieć status „Złożona” do czasu przyjęcia e-deklaracji przez dyrektora szkoły w systemie SIOEO. Deklaracje ze statusem „Złożona” zdający mogą samodzielnie edytować. Po przyjęciu e-deklaracji przez dyrektora szkoły, dane zostaną zapisane w SIOEO i e-deklaracja zmieni status na „Przyjęta”. Deklaracje ze statusem „Przyjęta” może edytować już tylko dyrektor szkoły w SIOEO.

Charakterystyka egzaminów:

JĘZYK POLSKI – część pisemna – poziom podstawowy

Czas trwania egzaminu – 170 min.

Część I: test sprawdzający rozumienie tekstu nieliterackiego (1 – 2 teksty publicystyczne, popularnonaukowe, polityczne. Liczące łącznie do 500 słów, 10 – 13 zadań zamkniętych i/lub otwartych do tekstów)

Część II: wypracowanie jedno z dwóch do wyboru (nie mniej niż 250 słów):

 • § Rozprawka (problemowa)
 • § Interpretacja tekstu poetyckiego (bez wskazówki interpretacyjnej)

Punktacja: test –  20 pkt., wypracowanie – 50 pkt

JĘZYK POLSKI – część pisemna – poziom rozszerzony

Czas trwania egzaminu – 180 min.

Wypracowanie – jedno z dwóch do wyboru (niemniej niż 300 słów)

 • § Wypowiedź argumentacyjna

Zadanie składa się z polecenia i tekstu (krytycznoliterackiego/historycznoliterackiego

/teoretycznoliterackiego). Zdający korzysta nie tylko z dołączonego tekstu, ale odwołuje się do różnorodnych kontekstów kulturowych.

 • § Interpretacja porównawcza dwóch tekstów

Zadanie składa się z polecenia i dwóch tekstów literackich (epickich/lirycznych/dramatycznych) lub ich fragmentów. Praca interpretacyjna powinna zawierać sformułowanie koncepcji porównania utworów i uzasadnienie tezy interpretacyjnej.

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – część pisemna – poziom podstawowy

Czas trwania egzaminu – 120 min.

Części egzaminu:

 1. 1. Rozumienie ze słuchu (30%) – teksty dwukrotnie odczytane przez rodzimych użytkowników języka (20 min., kilka krótkich tekstów, 3 – 4 zadania:  WW/dobieranie/PF)
 2. 2. Rozumienie tekstów pisanych (30%) – kilka tekstów o różnej długości (łącznie 900 – 1200 słów), 3 – 4 zadania: WW/dobieranie/PF
 3. 3. Znajomość środków językowych (20%) – 2 – 3 zadania ZZ: WW/dobieranie
 4. 4. Wypowiedź pisemna (20%) – jedno zadanie (bez możliwości wyboru), wypowiedź 80 – 130 słów

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – część pisemna – poziom rozszerzony

Czas trwania egzaminu – 150 min.

Części egzaminu:

 1. 1. Rozumienie ze słuchu (24%) – teksty dwukrotnie odczytane przez rodzimych użytkowników języka (25 min., kilka tekstów o różnej długości, 3 – 4 zadania:  WW/dobieranie/PF)
 2. 2. Rozumienie tekstu pisanego (26%) – kilka tekstów o różnej długości (ok. 1300 – 1600 słów), 3 – 4 zadania: WW/dobieranie/PF
 3. 3. Znajomość środków językowych (24%)  – 2 – 3 zadania ZZ: WW/dobieranie
 4. 4. Wypowiedź pisemna (26%) – wybór jednego z dwóch tematów, wypowiedź 200 – 250 słów.

Zmiany, które wprowadzono w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym w stosunku do matury 2014:

 • § Jeden arkusz – 150 min.
 • § Większa liczba sprawdzanych umiejętności
 • § Zmieniona liczba punktów za zadania w poszczególnych częściach
 • § Nowe formy wypowiedzi pisemnej – rozprawka, artykuł i list formalny
 • § Zmiana kryteriów oceniania wypowiedzi pisemnej

MATEMATYKA – część pisemna – poziom podstawowy

Czas trwania egzaminu – 170 min.

Typy zadań: zadania zamknięte (zdający zaznacza odpowiedź na karcie odpowiedzi), zadania otwarte krótkiej odpowiedzi (punktowane w skali 0 – 2 pkt. Zdający podaje krótkie uzasadnienie odpowiedzi), zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi (punktowane w skali 0 – 2/ 0 – 5/0 – 6. Zadania te wymagają zaplanowania strategii rozwiązania oraz przedstawienia sposobu rozumowania)

MATEMATYKA – część pisemna – poziom rozszerzony

Czas trwania egzaminu – 180 min.

Typy zadań: zadania zamknięte (zdający zaznacza odpowiedź na karcie odpowiedzi), zadania otwarte krótkiej odpowiedzi (punktowane w skali 0 – 2/ 0 – 3/0 – 4 pkt. Zdający koduje odpowiedź, czyli wpisuje żądane cyfry otrzymanego wyniku do odpowiedniej tabeli), zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi (punktowane w skali 0 – 5/0 – 6/ 0 – 7. Zadania te wymagają wykazania się umiejętnością rozumowania oraz dobierania własnych strategii matematycznych do nietypowych warunków)

PRZEDMIOTY DODATKOWE  – poziom rozszerzony

Arkusze w zdaniach egzaminacyjnych będą sprawdzały przede wszystkim umiejętności złożone, takie jak analiza, porównywanie, wnioskowanie, syntetyzowanie, wyjaśnianie itp.

Arkusz będzie zawierał zadania zamknięte i otwarte (z przewagą otwartych), występujące pojedynczo lub w wiązkach tematycznych. Zadania będą się odnosiły do różnorodnych materiałów źródłowych (tekstu, fotografii, rysunku, map, schematu, wykresu, diagramu, tabel, tablic genealogicznych, algorytmów) w zależności od przedmiotu.