Matura

NOWA PROCEDURA OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W CZASIE EGZAMINÓW PRZEPROWADZANYCH W WARUNKACH PANDEMII.

Najważniejsze informacje o egzaminie maturalnym 2021:

1. Podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego są wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

2. Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

 • dwóch egzaminów w części ustnej ‎oraz ‎
 • czterech egzaminów w części pisemnej.

3. Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎

 • egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎,
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎.

4. Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 • egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎,
 • egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎,
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎,
 • egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎.

5. Lista przedmiotów dodatkowych obejmuje wszystkie przedmioty ujęte w podstawie programowej na IV etapie edukacyjnym w zakresie rozszerzonym, tj.:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język polski, języki obce nowożytne, język łaciński i kultura antyczna, języki mniejszości narodowych i języki mniejszości etnicznych, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

6. W części pisemnej egzamin z przedmiotów obowiązkowych jest zdawany na poziomie podstawowym, z przedmiotów dodatkowych wyłącznie na poziomie rozszerzonym.

7. Każdy zdający ma obowiązek przystąpić do jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, bez wymaganego progu zdawalności.

8. Wybór przedmiotu dodatkowego nie jest zależny od przedmiotów, których maturzysta uczył się w zakresie rozszerzonym. Zdający również ma prawo przystąpić do pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych, zatem w sumie może przystąpić do sześciu wybranych przedmiotów dodatkowych.

9. Zdający otrzyma świadectwo dojrzałości, jeśli uzyska, co najmniej 30% możliwych do uzyskania punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego zdawanego w części ustnej i w części pisemnej oraz przystąpi do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

10. Wyniki egzaminu maturalnego w części ustnej będą wyrażone w procentach, w części pisemnej – w procentach i na skali centylowej. Dzięki wprowadzeniu wyników na skali centylowej zdający będą mogli – jak już ma to miejsce na egzaminie gimnazjalnym – porównać swoje osiągnięcia egzaminacyjne z wynikami innych uczniów. Wynik na skali centylowej powie im, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik z danego przedmiotu.

11. Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego jest egzaminem sprawdzającym umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat inspirowanej tekstem kultury: tekstem literackim, tekstem o języku lub tekstem ikonicznym.

12. Maturzysta losuje – nieznane mu wcześniej – zadanie egzaminacyjne ‎zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu ‎wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie.

13. Zadaniem zdającego jest – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie ‎wypowiedzi monologowej (ok.10 minut), a następnie uczestniczenie w związanej z tą ‎wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut).‎ Przykładowe zadania wraz z przykładowymi realizacjami można znaleźć w Informatorze o egzaminie ‎maturalnym z języka polskiego. Tworzenie wypowiedzi jest jedną z kluczowych umiejętności, którą zgodnie z nową podstawą programową uczeń powinien opanować w trakcie edukacji szkolnej. Nowa forma części ustnej egzaminu ustnego kładzie nacisk na spontaniczność wypowiedzi, która jest kluczową cechą komunikacji.

14. Część pisemna egzaminu z przedmiotów obowiązkowych trwa 170 minut, z wyjątkiem części pisemnej egzaminu z języka obcego, która trwa 120 minut.

15. Część pisemna egzaminu z przedmiotów dodatkowych trwa 180 minut, z wyjątkiem części pisemnej z informatyki – 210 minut.

16. W przypadku języka obcego nowożytnego zdawanego, jako przedmiot dodatkowy, egzamin w części pisemnej na poziomie rozszerzonym trwa 150 minut.

Charakterystyka egzaminów:

JĘZYK POLSKI – część ustna

Zdający losuje zadanie egzaminacyjne zawierające tekst kultury (literacki/popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku/ikoniczny) oraz polecenie. Przygotowanie wypowiedzi trwa 15 min, wypowiedź – 10 min, rozmowa – 5 min.

Polecenie daje możliwość zaprezentowania umiejętności analityczno – interpretacyjnych, dojrzałości intelektualnej, orientacji w problemach dotyczących kultury, literatury, języka, wykazania się sprawnością językowo – komunikacyjną.

Punktacja: meritum wypowiedzi: 40% (16 pkt.), organizacja wypowiedzi: 20% (8 pkt.), meritum rozmowy: 20% (8 pkt.), język i styl wypowiedzi i rozmowy: 20% (8 pkt)

JĘZYK POLSKI – część pisemna – poziom podstawowy

Czas trwania egzaminu – 170 min.

Część I: test sprawdzający rozumienie tekstu nieliterackiego (1 – 2 teksty publicystyczne, popularnonaukowe, polityczne. Liczące łącznie do 500 słów, 10 – 13 zadań zamkniętych i/lub otwartych do tekstów)

Część II: wypracowanie jedno z dwóch do wyboru (nie mniej niż 250 słów):

 • § Rozprawka (problemowa)
 • § Interpretacja tekstu poetyckiego (bez wskazówki interpretacyjnej)

Punktacja: test –  20 pkt., wypracowanie – 50 pkt

JĘZYK POLSKI – część pisemna – poziom rozszerzony

Czas trwania egzaminu – 180 min.

Wypracowanie – jedno z dwóch do wyboru (niemniej niż 300 słów)

 • § Wypowiedź argumentacyjna

Zadanie składa się z polecenia i tekstu (krytycznoliterackiego/historycznoliterackiego

/teoretycznoliterackiego). Zdający korzysta nie tylko z dołączonego tekstu, ale odwołuje się do różnorodnych kontekstów kulturowych.

 • § Interpretacja porównawcza dwóch tekstów

Zadanie składa się z polecenia i dwóch tekstów literackich (epickich/lirycznych/dramatycznych) lub ich fragmentów. Praca interpretacyjna powinna zawierać sformułowanie koncepcji porównania utworów i uzasadnienie tezy interpretacyjnej.

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – część ustna – bez zmian

Czas trwania egzaminu około 15 min.

Zdający losuje zestaw egzaminacyjny składający się z trzech zadań (w tym materiał ikonograficzny do zadań 2 i 3)

Przebieg egzaminu: rozmowa wstępna, rozmowa z odgrywaniem roli (6 pkt.), opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania (6 pkt.), wypowiedź na podstawie materiału stymulacyjnego i odpowiedzi na dwa pytania (6 pkt.)

Punktacja: 30 pkt. (18 pkt. + 12 pkt. za umiejętności językowe)

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – część pisemna – poziom podstawowy

Czas trwania egzaminu – 120 min.

Części egzaminu:

 1. 1. Rozumienie ze słuchu (30%) – teksty dwukrotnie odczytane przez rodzimych użytkowników języka (20 min., kilka krótkich tekstów, 3 – 4 zadania:  WW/dobieranie/PF)
 2. 2. Rozumienie tekstów pisanych (30%) – kilka tekstów o różnej długości (łącznie 900 – 1200 słów), 3 – 4 zadania: WW/dobieranie/PF
 3. 3. Znajomość środków językowych (20%) – 2 – 3 zadania ZZ: WW/dobieranie
 4. 4. Wypowiedź pisemna (20%) – jedno zadanie (bez możliwości wyboru), wypowiedź 80 – 130 słów

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – część pisemna – poziom rozszerzony

Czas trwania egzaminu – 150 min.

Części egzaminu:

 1. 1. Rozumienie ze słuchu (24%) – teksty dwukrotnie odczytane przez rodzimych użytkowników języka (25 min., kilka tekstów o różnej długości, 3 – 4 zadania:  WW/dobieranie/PF)
 2. 2. Rozumienie tekstu pisanego (26%) – kilka tekstów o różnej długości (ok. 1300 – 1600 słów), 3 – 4 zadania: WW/dobieranie/PF
 3. 3. Znajomość środków językowych (24%)  – 2 – 3 zadania ZZ: WW/dobieranie
 4. 4. Wypowiedź pisemna (26%) – wybór jednego z dwóch tematów, wypowiedź 200 – 250 słów.

Zmiany, które wprowadzono w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym w stosunku do matury 2014:

 • § Jeden arkusz – 150 min.
 • § Większa liczba sprawdzanych umiejętności
 • § Zmieniona liczba punktów za zadania w poszczególnych częściach
 • § Nowe formy wypowiedzi pisemnej – rozprawka, artykuł i list formalny
 • § Zmiana kryteriów oceniania wypowiedzi pisemnej

MATEMATYKA – część pisemna – poziom podstawowy

Czas trwania egzaminu – 170 min.

Typy zadań: zadania zamknięte (zdający zaznacza odpowiedź na karcie odpowiedzi), zadania otwarte krótkiej odpowiedzi (punktowane w skali 0 – 2 pkt. Zdający podaje krótkie uzasadnienie odpowiedzi), zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi (punktowane w skali 0 – 2/ 0 – 5/0 – 6. Zadania te wymagają zaplanowania strategii rozwiązania oraz przedstawienia sposobu rozumowania)

MATEMATYKA – część pisemna – poziom rozszerzony

Czas trwania egzaminu – 180 min.

Typy zadań: zadania zamknięte (zdający zaznacza odpowiedź na karcie odpowiedzi), zadania otwarte krótkiej odpowiedzi (punktowane w skali 0 – 2/ 0 – 3/0 – 4 pkt. Zdający koduje odpowiedź, czyli wpisuje żądane cyfry otrzymanego wyniku do odpowiedniej tabeli), zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi (punktowane w skali 0 – 5/0 – 6/ 0 – 7. Zadania te wymagają wykazania się umiejętnością rozumowania oraz dobierania własnych strategii matematycznych do nietypowych warunków)

PRZEDMIOTY DODATKOWE  – poziom rozszerzony – jeden obowiązkowo

Arkusze w zdaniach egzaminacyjnych będą sprawdzały przede wszystkim umiejętności złożone, takie jak analiza, porównywanie, wnioskowanie, syntetyzowanie, wyjaśnianie itp.

Arkusz będzie zawierał zadania zamknięte i otwarte (z przewagą otwartych), występujące pojedynczo lub w wiązkach tematycznych. Zadania będą się odnosiły do różnorodnych materiałów źródłowych (tekstu, fotografii, rysunku, map, schematu, wykresu, diagramu, tabel, tablic genealogicznych, algorytmów) w zależności od przedmiotu.