Matura

Najważniejsze informacje o egzaminie maturalnym 2024:

I. W 2024 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do:

  1. dwóch egzaminów w części ustnej, tj.

1) egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu)

2) egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)

  • oraz czterech egzaminów w części pisemnej, tj.

1) egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎

2) egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎

3) egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎

4) egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).

Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym, można przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych ‎przedmiotów.

Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów (na poziomie rozszerzonym).

W części pisemnej:‎ biologia, chemia, filozofia , fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie oraz języki mniejszości narodowych (języki: białoruski, czeski, hebrajski, litewski, niemiecki, ukraiński).

II. Do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym nie musi przystąpić absolwent technikum, jeżeli posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika.

III. Aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo, należy: ‎Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej i pisemnej na poziomie podstawowym oraz przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia) – warunek nie dotyczy ucznia posiadającego dyplom zawodowy, który nie przystępuje do egzaminu z przedmiotu dodatkowego.

IV. W roku 2024 egzamin maturalny w Formule 2023 będzie przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w wymaganiach egzaminacyjnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 10 czerwca 2022 r.

V. Wybór przedmiotu dodatkowego nie jest zależny od przedmiotów, których maturzysta uczył się w zakresie rozszerzonym. Zdający również ma prawo przystąpić do pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych, zatem w sumie może przystąpić do sześciu wybranych przedmiotów dodatkowych.

VI. Część pisemna egzaminów z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym trwa: język polski – 240 minut, matematyka – 180 minut, język obcy nowożytny – 120 minut.

VII. Część pisemna egzaminu z przedmiotów dodatkowych trwa 180 minut, z wyjątkiem części pisemnej z informatyki i języka polskiego – 210 minut.

VIII. W przypadku języka obcego nowożytnego zdawanego, jako przedmiot dodatkowy, egzamin w części pisemnej na poziomie rozszerzonym trwa 150 minut.

IX. W 2024 r. absolwenci technikum nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli posiadają:

a. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo

b. dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo

c. świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo

d. certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo

e. świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i certyfikaty kwalifikacji zawodowych, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, umożliwiające uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

X. Wyżej wymienione osoby w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wskazują fakt posiadania dokumentów wymienionych powyżej.

XI. Osoby, o których mowa powyżej, w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego mogą dodatkowo zadeklarować przystąpienie do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.

XII. Absolwent 4-letniego technikum, który w złożonej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wskazał przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, ale pomiędzy dniem złożenia deklaracji a 23 kwietnia 2024 r. uzyskał dokumenty wymienione w punktach a – e, może złożyć dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi OKE, do którego składał deklarację maturalną, pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Pisemną informację (załącznik 5b – dostępny w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły) należy złożyć nie później niż do 23 kwietnia 2024 r.

XIII. Jeżeli absolwent technikum wniósł (do 7 marca 2024 r.) opłatę za przystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a następnie spełnił warunek, o którym mowa w pkt. IX, wówczas dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zwalnia z urzędu tego absolwenta z tej opłaty, a wniesioną opłatę zwraca na numer konta wskazany przez absolwenta

XIV. E – deklaracje

  • Każdy zdający może złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2024 r. w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej. Zdający składa deklarację tylko w jednej z tych postaci. W przypadku złożenia deklaracji w obu postaciach za wiążącą będzie uznawana deklaracja złożona jako pierwsza.
  • Deklarację w postaci elektronicznej (e-deklarację) zdający może wypełnić i złożyć w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) na stronie internetowej: https://ziu.gov.pl/login
  • Logowanie do ZIU jest możliwe przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły lub dyrektora OKE lub przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.
  • Jeżeli wraz z deklaracją zdający składa inne dokumenty, np. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenie lekarskie, opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, świadectwo ukończenia szkoły, dyplom zawodowy itd., i chce złożyć e-deklarację, wówczas zobowiązany jest przygotować wyraźny skan każdego dokumentu i przesłać te pliki (skany) jako załączniki do deklaracji. W e-deklaracji jest również zobowiązany złożyć oświadczenie o zgodności skanów z papierowymi oryginałami dokumentów, które załącza do deklaracji.
  • Dyrektor szkoły przekazuje uczniom ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, którzy w 2024 r. planują przystąpienie do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, login i hasło do ZIU do 25 września 2023 r.
  • Absolwent danej szkoły (sprzed 2024 r.) może wystąpić do dyrektora tej szkoły z wnioskiem o nadanie loginu i hasła do ZIU (załącznik 5a):

1) do 18 września 2023 r. – jeżeli zamierza złożyć deklarację wstępną (do 2 października 2023 r.); dyrektor szkoły przekazuje login i hasło w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku od absolwenta na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany przez zdającego we wniosku

2) do 15 stycznia 2024 r. – jeżeli zamierza złożyć deklarację ostateczną (do 7 lutego 2024 r.); dyrektor szkoły przekazuje login i hasło w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku od absolwenta na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany przez zdającego we wniosku.

  • Deklaracje w postaci elektronicznej będą mieć status „Złożona” do czasu przyjęcia e-deklaracji przez dyrektora szkoły lub dyrektora OKE (w przypadku zdających bez szkoły macierzystej) w systemie SIOEO. Deklaracje ze statusem „Złożona” zdający mogą samodzielnie edytować. Po przyjęciu e-deklaracji przez dyrektora szkoły, dane zostaną zapisane w SIOEO i e-deklaracja zmieni status na „Przyjęta”. Deklaracje ze statusem „Przyjęta” może edytować już tylko dyrektor szkoły w SIOEO.

Instrukcja składania e – deklaracji maturalnych.

XV. Szczegółowe informacje o egzaminach maturalnych ze wszystkich przedmiotów

Wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego znajdują się na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (cke.gov.pl)

Ważne jest, by w roku 2024 Informatory czytać łącznie z Aneksami.
Aneksy zawierają m.in. spis wiadomości i umiejętności określonych w rozporządzeniu ministra Edukacji i Nauki o wymaganiach egzaminacyjnych obowiązujących w 2024 r. oraz informacje o treściach informatora, które nie obowiązują na egzaminie w 2024 r.