Funkcjonowanie szkoły od 26.04.2021

 
Działając na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Przedłuża się do 02.05.2021 zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach.
W tym okresie :
1. od poniedziałku 26.04 2021r w Zespole Szkół nr 5 w Tychach na terenie warsztatów odbywać się będą zajęcia praktyczne dla klas zgodnie z planem zajęć (w wymiarze nie przekraczającym 16 godzin w tygodniu i grupach umożliwiających zachowanie dystansu)
2. Uczniowie realizujący praktykę u pracodawców (młodociani pracownicy) będą odbywali te zajęcia zgodnie z umowami, jeżeli u pracodawcy w związku z pandemią możliwa jest realizacja takich zajęć
3. Pozostałe zajęcia realizowane będą na odległość do 02.05.2021 w oparciu o” Zasady nauczania na odległość w Zespole Szkół nr 5 w Tychach”
4. Biblioteka szkolna oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczna funkcjonują na terenie szkoły zgodnie z planem dyżurów i zajęć.

W dniach 4-6.05.2021 w szkole odbywają się egzaminy maturalne. Dni te są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych