Zajęcia od 7.05.2021

  • Działając na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedłuża się do 16.05.2021 zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach.  Od piątku 7.05 2021r w Zespole Szkół nr 5 w Tychach na terenie warsztatów odbywać się będą zajęcia praktyczne dla klas zgodnie z planem zajęć (w wymiarze nie przekraczającym 16 godzin w tygodniu i grupach umożliwiających zachowanie dystansu) Uczniowie realizujący praktykę u pracodawców  (młodociani pracownicy) będą odbywali te zajęcia zgodnie z umowami, jeżeli u pracodawcy w związku z pandemią  możliwa jest realizacja takich zajęć. Pozostałe zajęcia realizowane będą na odległość do 16.05.2021 w oparciu o” Zasady nauczania na odległość w Zespole Szkół nr 5 w Tychach”

Biblioteka szkolna oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczna funkcjonują na terenie szkoły zgodnie z planem dyżurów i zajęć.

Od 17 maja 2021 wszystkie oddziały przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc w szkole  a 50 proc. zdalnie). Szczegółowe informacje o podziale klas na nauczanie stacjonarne i na odległość podana zostanie w dzienniku lekcyjnym.

Od 31 maja 2021 wszyscy uczniowie uczą się stacjonarnie w szkole.