Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Zarządzenie nr 6 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 w Tychach z dnia 25 marca 2020 r w sprawie: organizacji kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół obowiązująca w Zespole Szkół Nr 5 w Tychach w okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. (z możliwością przedłużenia)

na podstawie:

1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. poz. 410),

2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

3. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

4. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

zarządzam, co następuje:
§ 1

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli od dnia 25 marca 2020 do 10 kwietnia 2020r. lub do odwołania stanu zagrożenia tj. do czasu powrotu uczniów do szkoły, do organizacji prowadzenia zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość.

§ 2

Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania szkoły są przekazywane przez dziennik elektroniczny Vulcan i publikowane na stronie internetowej szkoły.

§ 3

Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

§ 4

Organizując uczniom kształcenie na odległość nauczyciele uwzględniają zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia bhp odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

§5

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

§6

1. Nauczyciele prowadzą lekcje przede wszystkim poprzez dziennik elektroniczny zgodnie z obowiązującym planem.

2. Uczniowie mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach prowadzonych na odległość.

3. Potwierdzeniem udziału ucznia w lekcji jest odebranie wiadomości przesłanej przez nauczyciela lub inna forma potwierdzenia przez nauczyciela udziału ucznia w zajęciach.

§ 7

Nauczyciele są dostępni według planu zajęć i w tym czasie kontaktują się z uczniami oraz odpowiadają na wiadomości.

§ 8

Nauczyciele ustalają termin konsultacji z opiekunami uczniów i w tym czasie kontaktują się z nimi oraz odpowiadają na wiadomości.

§ 9

Od 25 marca obowiązują zdalne formy kontroli pracy uczniów (ocenianie zdalne):

  1. Uczniowie są oceniani przez nauczyciela po przesłaniu nauczycielowi nagrania lub pracy pisemnej bądź na podstawie przeprowadzonej lekcji online z wykorzystaniem dostępnych komunikatorów.
  2. Uczniowie otrzymują informację zwrotną w sprawie oceny poprzez wpisanie jej do dziennika elektronicznego. Uwagi i wskazówki nauczyciela są przesyłane zwrotnie za pomocą dziennika elektronicznego, przez komunikatory lub w razie konieczności telefonicznie lub poprzez chat internetowy.
  3. Ocenie podlega poprawność i kompletność wykonania zadania, zaangażowanie ucznia i terminowość.
  4. Sprawdziany mogą być przeprowadzane w formie testów on-line.
  5. Niektóre zadania mają wyłącznie charakter utrwalający i nie są weryfikowane i oceniane przez nauczyciela. § 10 Każdy nauczyciel tworzy raport prowadzonych prze siebie zajęć na odległość w postaci wypełnionej tabeli zawierającej takie informacje jak: data, oddział, temat zajęć, forma kontaktu, informacja o wystawieniu oceny i formie jej przekazania.

§ 11

Nauczyciele biblioteki opracowują wykaz źródeł online, w których zamieszczone są materiały dotyczące lektur szkolnych i innych wydawnictw oraz udostępniają je uczniom. Mogą także organizować konkursy on line dla uczniów.

§ 12

Pedagodzy szkolni są do dyspozycji uczniów i rodziców poprzez doradztwo w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz dzielenie się materiałami na temat kreatywnego spędzania czasu w domu.

§ 13

W razie przedłużającego się okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły zostaną ustalone warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny.

§ 14

Rada Pedagogiczna w Zespole Szkół nr 5 w Tychach w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły i może podejmować decyzje zdalnie, za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej. Podjęte decyzje muszą być utrwalone w formie protokołu, adnotacji lub w inny sposób.

§ 15

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Marek Wac Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Tychach