Organizacja zajęć od 17.05.2021

Od 17.05.2021 do 28.05.2021 w szkole realizowane będą zajęcia w systemie hybrydowym.
W I tygodniu od 17.05 do 21.05 na terenie szkoły realizowane będą zajęcia stacjonarnie dla wszystkich uczniów szkoły branżowej oraz zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych dla uczniów technikum. Zajęcia teoretyczne dla klas technikum odbywają się zdalnie.
W II tygodniu od 24- 28.05.2021 na terenie szkoły realizowane będą zajęcia stacjonarnie dla uczniów klas technikum oraz zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych dla uczniów szkoły branżowej. Dla uczniów szkoły branżowej zajęcia teoretyczne realizowane są na odległość.

W okresie od 17.05 – 28.05 basen szkolny jest nieczynny. Zajęcia „na basenie” realizowane są na sali gimnastycznej i boisku szkolnym
Od 31.05 wszyscy uczniowie wracają do nauki w szkole.

W czasie nauki w szkole obowiązują zasady ustalone w Procedurach funkcjonowania szkoły w okresie pandemii:
1. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby zdrowe (bez objawów infekcji dróg oddechowych).
2. Nie jest możliwe wejście do szkoły osób przebywających na kwarantannie oraz takich, których domownicy pozostają w izolacji.
3. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły muszą zdezynfekować ręce oraz nosić maseczkę zakrywającą usta i nos.
4. Zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe we wszystkich strefach wspólnych tj. w salach lekcyjnych na korytarzach szkolnych, w bibliotece, w sekretariacie, w szatniach, toaletach.
5. Wejście do szkoły jest zamykane. Osoby wchodzące do szkoły są wpuszczane przez pracownika szkoły (dzwonek znajduje się przed wejściem do szkoły).
6. Preferowaną formą kontaktu rodziców/opiekunów ze szkołą jest komunikacja na odległość (dziennik elektroniczny, poczta elektroniczna).

 • Osoby przebywające w szkole powinny zachować 1,5 m dystans między sobą
 • W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Wszystkie sprzęty, przedmioty i pomoce dydaktyczne, których nie można skutecznie dezynfekować należy usunąć z sal i innych pomieszczeń (korytarze, biblioteka) lub uniemożliwić uczniom dostęp do nich.
  1. Uczniowie muszą posiadać własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
  2. Sale i części wspólne są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
  3. Sale przed zajęciami oraz po ich zakończeniu są dezynfekowane.
  4. W czasie przerw między zajęciami, o ile pozwolą na to warunki atmosferyczne, uczniowie przebywają na świeżym powietrzu (dziedziniec i boisko szkolne) podczas przerw
  5. Codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, sal gimnastycznych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników, są monitorowane.
  6. Pomieszczenia po dezynfekcji są wietrzone, tak by uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
  7. Zajęcia z WF
  • Podczas zajęć należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
  • Jeśli warunki pogodowe na to pozwalają, zajęcia sportowe należy organizować na świeżym powietrzu
  • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane przed zajęciami i po każdym dniu zajęć.
  • W szatniach uczniowie powinni zachowywać dystans społeczny. Do szatni uczniowie są wpuszczani w niewielkich grupach, gwarantujących zachowanie tego dystansu.
 • 17.Zajęcia z informatyki
  1. Stanowiska komputerowe (stoliki, myszki, klawiatury) są dezynfekowane przed zajęciami w danym dniu i po ich zakończeniu.
  2. Wskazane jest, by osoby pracujące na komputerach używały jednorazowych rękawiczek.
 • 18. Biblioteka szkolona
  1. Uczniowie przebywający w bibliotece szkolnej zobowiązani są do zakrywania nosa i ust oraz zachowania dystansu społecznego.
  2. Godziny pracy biblioteki oraz zasady korzystania z niej muszą uwzględniać konieczny okres dwóch dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.

.