Funkcjonowanie szkoły od 30.11. 2020

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

1. od poniedziałku 30.11 2020r w Zespole Szkół nr 5 w Tychach na terenie warsztatów odbywać się będą zajęcia praktyczne dla klas zgodnie z planem zajęć (w wymiarze nie przekraczającym 10 godzin w tygodniu i grupach umożliwiających zachowanie dystansu)

2. Uczniowie realizujący praktykę u pracodawców ( młodociani pracownicy) będą odbywali te zajęcia zgodnie z umowami.

3. Pozostałe zajęcia realizowane będą na odległość do przerwy świątecznej tj do 22.12. 2020r

4. Biblioteka szkolna oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczna funkcjonują na terenie szkoły zgodnie z planem dyżurów i zajęć.

5. Na terenie szkoły mogą odbywać się  w szkole konsultacje indywidualne dla  klas maturalnych w małych grupach, do 5 osób. Terminy spotkań i skład osób ustalają nauczyciele poszczególnych przedmiotów z uczniami przez dziennik elektroniczny.

6. Dla uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum,  którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ( klasa 4B, 4AM) w okresie do końca I semestru tj 11.12.2020r. realizowane będą na terenie szkoły  zajęcia z pracowni projektowania architektury krajobrazu i specjalizacja,  w klasie 4A,  Kosztorysowanie robót konstrukcyjno – budowlanych – w klasie 4B, Procesy produkcji w klasie 4M . Zajęcia te będą realizowane w mniejszych grupach, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu.

7. Zdalne nauczanie prowadzone jest dotychczasowymi metodami.

8. W przypadku klas, które mają zajęcia praktyczne stacjonarnie i teoretyczne na odległość w tym samym dniu, zajęcia zdalnie nie będą się odbywały w formie on line. Nauczyciele przedmiotów teoretycznych będą przesyłać materiały uczniom i sprawdzać obecność po odbiorze materiałów.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Tychach

Marek Wac