Ograniczenie funkcjonowania szkoły od 26.10.2020r.

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Tychach

nr 5/2020/2021

z dnia 26.10.2020 r

w sprawie: organizacji kształcenia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół obowiązująca w Zespole Szkół Nr 5 w Tychach w okresie od 26.10 2020 r. do 8.11 2020 r.

na podstawie: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zobowiązuję nauczycieli przedmiotów teoretycznych od dnia 26 października 2020 do 8 listopada 2020r. w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół  do organizacji prowadzenia zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość.

§ 2

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu  w dnach 26- 8.11 prowadzą zajęcia kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod.

§ 3

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. Szczegóły organizacyjne powinny być ustalone z pracodawcą.

§ 4

Nauczyciele bibliotekarze pracują na terenie szkoły umożliwiając uczniom korzystanie z zasobów bibliotecznych i dostępu do komputerów.

§ 5

Pedagodzy szkolni i psycholog pełnią dyżury w szkole w godzinach od 9.00 -14.00 udzielając osobiście lub telefonicznie porad i pomocy psychologiczno pedagogicznej uczniom i rodzicom.

§ 6

Uczniowie, którzy ze względu na niepełnosprawność lub utrudnione warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, mogą wystąpić do dyrektora szkoły  z wnioskiem o realizację nauczania stacjonarnego lub zdalnego(z wykorzystaniem komputerów szkolnych) w szkole.

§ 7

Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania szkoły są przekazywane przez dziennik elektroniczny Vulcan i publikowane na stronie internetowej szkoły.

§ 8

Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania i planu nauczania  tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

§ 9

Organizując uczniom kształcenie na odległość nauczyciele uwzględniają zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia bhp odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.                                                Zajęcia powinny trwać od 30 -45 minut. Ograniczona do niezbędnego minimum powinna być także ilość przesyłanych do wykonania przez uczniów zadań. Zalecane jest wykorzystanie w nauczaniu metody projektów.

§10

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

§11

1. Nauczyciele prowadzą lekcje przede wszystkim poprzez dziennik elektroniczny zgodnie z obowiązującym planem.

2. Uczniowie mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach prowadzonych na odległość.

3. Potwierdzeniem udziału ucznia w lekcji jest odebranie wiadomości przesłanej przez nauczyciela lub inna forma potwierdzenia przez nauczyciela udziału ucznia w zajęciach.

§12

Nauczyciele są dostępni według planu zajęć i w tym czasie kontaktują się z uczniami oraz odpowiadają na wiadomości.

§ 13

Nauczyciele ustalają termin konsultacji z opiekunami uczniów i w tym czasie kontaktują się z nimi oraz odpowiadają na wiadomości.

§ 14

W czasie prowadzenia zajęć na odległość obowiązują zdalne formy kontroli pracy uczniów (ocenianie zdalne):

  1. Uczniowie są oceniani przez nauczyciela po przesłaniu nauczycielowi nagrania lub pracy pisemnej bądź na podstawie przeprowadzonej lekcji online z wykorzystaniem dostępnych komunikatorów.
  2. Uczniowie otrzymują informację zwrotną w sprawie oceny poprzez wpisanie jej do dziennika elektronicznego. Uwagi i wskazówki nauczyciela są przesyłane zwrotnie za pomocą dziennika elektronicznego, przez komunikatory lub w razie konieczności telefonicznie lub poprzez chat internetowy.
  3. Ocenie podlega poprawność i kompletność wykonania zadania, zaangażowanie ucznia i terminowość.
  4. Sprawdziany mogą być przeprowadzane w formie testów on-line.
  5. Niektóre zadania mają wyłącznie charakter utrwalający i nie są weryfikowane i oceniane przez nauczyciela.

§ 15

Każdy nauczyciel tworzy raport prowadzonych prze siebie zajęć na odległość w postaci wypełnionej tabeli zawierającej takie informacje jak: data, oddział, temat zajęć, forma kontaktu, informacja o wystawieniu oceny i formie jej przekazania.

§ 16

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marek Wac

Dyrektor Zespołu Szkół nr 5

w Tychach