Od poniedziałku 22 marca 2021r. do 11 kwietnia 2021r. zostają przedłużone, zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zajęcia prowadzone na odległość.
W szkole będą prowadzone jedynie zajęcia praktyczne zgodnie z planem w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Młodociani pracownicy realizują zajęcia praktyczne u pracodawców.

Zajęcia praktyczne uczniów w szkole oraz młodocianych pracowników u pracodawców są realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 § 2: ust. 3h. „W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego dyrektor odpowiednio szkoły, centrum lub placówki może zorganizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo, o ile z programu nauczania zawodu lub programu nauczania danej formy pozaszkolnej nie wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.”, § 2 ust. 3i „Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, o których mowa w ust. 3h, mogą być prowadzone u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.”

Na terenie szkoły pełni dyżur biblioteka oraz pedagog i psycholog. Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 – 15.30.

W okresie od 1-6 kwietnia 2021 nie będzie zajęć w związku z przerwą świąteczną.