Rekrutacja

REKRUTACJA w Zespole Szkół nr 5 w Tychach w roku szkolnym 2021/2022

INFORMACJA O REKRUTACJI

W tym roku po raz kolejny rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Tychach będzie

prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego. Elektroniczny nabór zapewni spokojny,

obiektywny i bezpieczny proces rekrutacji kandydatów. Na stronie internetowej

https://slaskie.edu.com.pl/ będą zamieszczane aktualne informacje na temat rekrutacji,

w tym oferta szkół . Przy pomocy serwisu internetowego można będzie: wypełnić wniosek

o przyjęcie do szkoły, zapoznać się z kryteriami i zasadami punktacji, mieć stały dostęp do

poradników, monitorować zainteresowanie innych kandydatów poszczególnymi oddziałami.

JAK WYBRAĆ SZKOŁĘ I KLASĘ ?

Harmonogram działań:

1) Możesz wybrać 3 szkoły ponadpodstawowe (zespół szkół nie jest szkołą), które

odpowiadają Twoim zainteresowaniom (szkoły należy ułożyć według preferencji tzn.

uwzględniając poziom Twojego zainteresowania daną placówką).

PAMIĘTAJ! Szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zależy Ci najbardziej.

2) Nie ma ograniczeń w wyborze liczby oddziałów w 3 wybranych przez Ciebie

szkołach:

 • wybierz więcej niż jeden oddział ( im więcej oddziałów wybierzesz, tym większe

masz szanse na dostanie się do szkoły),

 • zwróć uwagę nie tylko na liczbę ale także na kolejność w jakiej wybierasz

oddziały, gdyż system pozycjonuje punkty do poszczególnych oddziałów.

Aby rekrutacja spełniła Twoje oczekiwania starannie dobieraj miejsca na liście preferencji.

O dostaniu się do danego oddziału decyduje liczba punktów i ilość miejsc w oddziale

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK ?

elektronicznego stwórz swoją listę preferencji i wypełnij pozostałe pola formularza,

 • jeśli do wniosku dołączysz dodatkowe oświadczenia i zaświadczenia, zaznacz to

koniecznie w systemie elektronicznego wyboru,

 • wydrukuj wniosek i podpisz własnoręcznie oraz poproś jednego z rodziców

o podpisane wydrukowanego wniosku; postępowanie rekrutacyjne zgodnie z ustawą,

prowadzone jest na wniosek rodzica złożony w szkole pierwszego wyboru. W związku z tym szkoła nie może przyjąć wniosku, którego rodzic nie podpisał,

 • na końcu wniosku umieszczone zostanie wygenerowane dla Ciebie hasło dostępu

(PIN), które pozwoli sprawdzić czy otrzymasz miejsce w wybranej szkole

 • zanieś wniosek do szkoły pierwszego wyboru.
UWAGA ! PAMIĘTAJ !
Wniosek tylko wypełniony a nie złożony w szkole, nie bierze udziału w rekrutacji.
Wnioski złożone po terminie i niekompletne, nie biorą udziału w rekrutacji. Jeżeli zapomniałeś złożyć wniosek w terminie, będziesz mógł wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej w szkole, która wykaże wolne miejsca.

Inne dokumenty, które musisz złożyć w zależności od tego, jaki wybrałeś typ szkoły:

 • zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) – obowiązujące kandydatów

ubiegających się o przyjęcie do szkół prowadzących kształcenie zawodowe (skierowanie na

badanie otrzymasz po podaniu do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych),

 • zaświadczenie o praktyce – dotyczy kandydatów, którzy podpisują umowy o odbywaniu szkolenia praktycznego u pracodawcy jako o młodociani pracownicy

Informacja o oddziałach, terminach składania dokumentów, podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych , sposobach punktacji, będzie zamieszczona na stronie internetowej szkoły w regulaminie rekrutacji.

TERMINY REKRUTACJI :

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 17 maja 2021 do 21 czerwca 2021 – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
  go o świadectwo ukończenia szkoły. 
 • od 25 czerwca 2021 – do 14 lipca 2021– termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021r.

W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Także w tym okresie zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 23 lipca 2021 do 31 lipca 202 . w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe). Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Regulamin rekrutacji

Strona naboru elektronicznego