Matematyka

Struktura egzaminu maturalnego z matematyki zdawanego na podstawie standardów wymagań („stara” formuła)

Egzamin maturalny z matematyki jest egzaminem pisemnym sprawdzającym wiadomości i umiejętności określone w Standardach wymagań egzaminacyjnych i polega na rozwiązaniu zadań zawartych w arkuszach egzaminacyjnych.

 1. Egzamin maturalny z matematyki zdawanej jako przedmiot obowiązkowy jest zdawany na poziomie podstawowym. Egzamin trwa 170 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających rozumienie pojęć i umiejętność ich zastosowania w życiu codziennym oraz zadań o charakterze problemowym. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu podstawowego.
 2. Egzamin maturalny z matematyki zdawanej jako przedmiot dodatkowy jest zdawany na poziomie rozszerzonym. Egzamin trwa 180 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych wymagających rozwiązywania problemów matematycznych. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu rozszerzonego. Konstrukcja arkusza nie zmienia się w stosunku do lat ubiegłych.

Opis arkusza dla poziomu podstawowego:
Arkusz egzaminacyjny składa się z trzech grup zadań:

I grupa – zawiera od 20 do 30 zadań zamkniętych. Do każdego z tych zadań są podane cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Każde zadanie z tej grupy jest punktowane w skali 0 – 1. Zdający udziela odpowiedzi, zaznaczając je na karcie odpowiedzi.

II grupa – zawiera od 5 do 10 zadań otwartych krótkiej odpowiedzi punktowanych w skali 0-2.

III grupa – zawiera od 3 do 5 zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi punktowanych w skali 0-4, albo 0-5, albo 0-6.


Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający może uzyskać maksymalnie 50 punktów.

Zasady oceniania arkuszy egzaminacyjnych:

Zadania otwarte w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają i oceniają egzaminatorzy powołani przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Rozwiązania poszczególnych zadań oceniane są na podstawie szczegółowych kryteriów oceniania, jednolitych w całym kraju.

Egzaminatorzy w szczególności zwracają uwagę na:

 1. poprawność merytoryczną rozwiązań,
 2. kompletność prezentacji rozwiązań zadań – wykonanie cząstkowych obliczeń i przedstawienie sposobu rozumowania.

Ocenianiu podlegają tylko te fragmenty pracy zdającego, które dotyczą polecenia. Komentarze, nawet poprawne, nie mające związku z poleceniem nie podlegają ocenianiu.

Gdy do jednego polecenia zdający podaje kilka rozwiązań (jedno prawidłowe, inne błędne), to egzaminator nie przyznaje punktów.

Za całkowicie poprawne rozwiązania zadań, uwzględniające inny tok rozumowania niż podany w schemacie punktowania, przyznaje się maksymalną liczbę punktów.

Zapisy w brudnopisie nie są oceniane.

Zdający zdał egzamin maturalny z matematyki, jeżeli otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania za rozwiązanie zadań z arkusza dla poziomu podstawowego.

Wynik egzaminu maturalnego z matematyki ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Materiały pomocnicze dla uczniów:

 1.  Tablice matematyczne dopuszczone do egzaminu
 2.  Informator o egzaminie z matematyki od 2010
 3.  Przykładowy arkusz egzaminacyjny z matematyki – P1
 4.  Przykładowy arkusz egzaminacyjny z matematyki – P2
 5.  Przykładowy arkusz egzaminacyjny z matematyki – P3 
 6.  Arkusz egzaminacyjny z matematyki – matura próbna – listopad 2009 
 7.  Arkusz egzaminacyjny z matematyki – maj 2010
 8.  Arkusz egzaminacyjny z matematyki – matura próbna – listopad 2010
 9.  Arkusz egzaminacyjny z matematyki – maj 2011
 10. Arkusz egzaminacyjny z matematyki – czerwiec 2011
 11. Arkusz egzaminacyjny z matematyki – sierpień 2011
 12. Arkusz egzaminacyjny z matematyki – maj 2012
 13. Arkusz egzaminacyjny z matematyki – czerwiec 2012
 14. Arkusz egzaminacyjny z matematyki – sierpień 2012
 15. Arkusz egzaminacyjny z matematyki – maj 2013
 16. Arkusz egzaminacyjny z matematyki – czerwiec 2013
 17. Arkusz egzaminacyjny z matematyki – sierpień 2013
 18.  Arkusz egzaminacyjny z matematyki – maj 2014
 19.  Arkusz egzaminacyjny z matematyki – sierpień 2014